Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

Zabezpiecz infrastrukturę IT przed wahaniami
i brakiem zasilania

Green energy

Centra Danych Atman zasilane energią odnawialną

Z myślą o społecznej odpowiedzialności biznesu i zasadach zrównoważonego rozwoju wpieramy działalność producentów energii odnawialnej. Zakupiliśmy gwarancje pochodzenia z OZE, które pokrywają cały wolumen energii przesyłanej do Centrów Danych Atman.

Tym samym firmy korzystające z naszych usług kolokacji, serwerów dedykowanych czy clouda mają pewność, że wspólnie dbamy o klimat i naszą planetę. Zarówno infrastruktura klientów, jak i systemy data center, które ją obsługują, są w 100% zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł. 

Ciągłość zasilania w data center

Centrum Danych Atman zapewnia klientom 100‑procentowe bezpieczeństwo energetyczne. Firma, która korzysta z usług kolokacji, serwerów dedykowanych czy chmury obliczeniowej w profesjonalnym data center, oprócz wysokiej dostępności usług telekomunikacyjnych ma także gwarancję dostępności energii elektrycznej dla swojej infrastruktury IT. 

Tym samym ciągłość działania firmowych systemów informatycznych – i prowadzenia biznesu – jest niezagrożona w przypadku awarii zasilania lub wdrożenia ograniczeń w dostawach prądu.

Sprzętowi IT zagrażają nie tylko całkowite zaniki, ale także niestabilność zasilania sieciowego. Powtarzające się spadki napięcia, tzw. brownouty, mają fatalny wpływ na żywotność urządzeń – mogą ją skrócić nawet o 50%. Jedyną skuteczną ochronę przed wahaniami napięcia zapewniają profesjonalne zasilacze awaryjne UPS z pełnym spektrum zabezpieczeń. 

Firmy, która utrzymuje swoją infrastrukturę IT w Centrum Danych Atman, problem brownoutu nie dotyczy. Usługa kolokacji standardowo obejmuje ochronę sprzętu klienta przed spadkami napięcia w sieci energetycznej. 

Zyskując wszechstronne bezpieczeństwo energetyczne dzięki usługom Centrum Danych Atman, firma jednocześnie optymalizuje koszty energii elektrycznej zużywanej przez serwery, przełączniki, macierze, firewalle i tym podobne urządzenia IT.

Taka firma zabezpiecza się również przed nadmiarowymi wydatkami wynikającymi z zakupu i utrzymania UPS‑ów lub konieczności przyspieszonej wymiany sprzętu na nowy.

Kluczowe cechy zasilania w Centrum Danych Atman

SLA 99,999%

Gwarantujemy umową SLA, że przerwy w zasilaniu nie przekraczają łącznie 5 min i 15 s w skali roku.

Brak pojedynczych punktów awarii (SPoF)

Wszystkie elementy podstawowego systemu zasilania są zdublowane (redundancja 2N).

Gotowość na zaniki i wahania zasilania

Mamy pełną autonomię energetyczną dzięki farmom UPS-ów i 20 agregatom prądotwórczym.

Real uptime 100%

Udokumentowana rzeczywista dostępność energii elektrycznej w Centrum Danych Atman wynosi 100% od 10 lat.

Wysoka energoefektywność

Dbamy, żeby systemy Atman DC zużywały jak najmniej energii i doradzamy klientom, jak efektywnie korzystać z prądu w kolokacji.

Hurtowa stawka za prąd

Wynegocjowaną możliwie niską cenę energii dla Centrum Danych Atman przekładamy na klienta wprost, bez marży.

Gwarancja działania infrastruktury energetycznej Centrum Danych Atman

Architektura energetyki wykluczająca SPoF

Systemy zasilania podstawowego w Centrach Danych Atman są zaprojektowane w redundancji 2N. To oznacza między innymi, że energia elektryczna przesyłana jest do data center podwojonymi przyłączami (każde obciążone mocą w 50 proc.), dla bezpieczeństwa poprowadzonymi różnymi trasami z punktów zasilających GPZ/RPZ (główny/rozdzielczy punkt zasilający).

Również wszystkie elementy infrastruktury energetycznej na terenie naszego centrum danych są zdublowane, np.:

  • podwójne systemy rozdzielnicze
  • dwutorowe zasilanie doprowadzone do każdej szafy kolokacyjnej
  • dwie strony zasilania (A+B) urządzeń w racku.

Dzięki zastosowaniu w Centrum Danych Atman takiej stuprocentowej nadmiarowości uszkodzenie kabla zasilającego czy awaria dowolnego urządzenia systemu zasilania są niezauważalne dla środowisk IT naszych klientów. W takim wypadku bowiem odpowiedni element nadmiarowy automatycznie przejmuje pracę.

Automatyczne systemy rezerwy zasilania

Centrum Danych Atman jest zawsze przygotowane na możliwość wystąpienia braku zasilania z sieci miejskiej/przemysłowej. W reakcji na zanik zasilania sieciowego automatycznie uruchamiają się systemy UPS. Zmiana źródła zasilania następuje natychmiast i bez wpływu na działanie infrastruktury klientów.

W przypadku dłuższej niż kilkunastominutowa przerwy w dostawie energii pracę UPS-ów przejmują agregaty prądotwórcze (zwane też generatorami). Stały zapas paliwa utrzymywany w Centrach Danych Atman umożliwia agregatom nieprzerwane działanie przez 48 godzin. Umowy zawarte z dostawcami gwarantują nam uzupełnienie zbiorników paliwa w ciągu kilku godzin od zgłoszenia.

 

 

Zasilanie rezerwowe Centrum Danych Atman

  • Systemy UPS: 16 780 kVA mocy łącznie
  • 20 generatorów prądu: 32 400 kVA mocy łącznie
  • Paliwo na 48 h i gwarancja dostaw
  • Kompartmentalizacja
  • Redundancja systemów rezerwowych N+1

Regularne przeglądy i testy

Sprawność wszystkich elementów systemów energetycznych Centrum Danych Atman zapewniają cykliczne przeglądy i serwisowanie infrastruktury wykonywane zgodnie z zaleceniami producentów. Ponadto co miesiąc testujemy systemy energetyki rezerwowej, w tym agregaty prądotwórcze. Szczególnie w przypadku tych ostatnich zależy nam na tak częstych, regularnych przeglądach i uruchomieniach. Zwłaszcza te ostatnie chcemy aby były tak regularnie przeglądane i uruchamiane wymagają regularnego uruchamiania i pracy, by w sytuacji kryzysowej można było na nich polegać w 100 proc.

W Centrum Danych Atman niczego nie pozostawiamy przypadkowi. Utrzymanie infrastruktury i systemów data center ujęliśmy w procedury zgodne z najlepszymi praktykami i wytycznymi Data Centre Operations Standard (DCOS). Tę zgodność, a także udokumentowane stosowanie się do procedur potwierdza weryfikowana co roku certyfikacja EPI-DCOS na poziomie 4. Warszawskie Centra Danych Atman uzyskały certyfikaty EPI-DCOS jako jedyne ośrodki data center w Europie.

 

Zobacz, jak testujemy agregaty prądotwórcze

Efektywność energetyczna centrum danych

Niski wskaźnik PUE

PUE, czyli Power Usage Effectiveness, to współczynnik określający poziom energooszczędności centrum danych. Oblicza się go, dzieląc całkowitą moc pobieraną przez data center przez moc zużywaną wyłącznie przez urządzenia ICT (serwery, switche, macierze itp.). Pożądana jest niska wartość tego wskaźnika, która przekłada się na niższy koszt energii elektrycznej.

Projektując, budując i wyposażając kolejne obiekty kolokacyjne i komory serwerowe w Centrach Danych Atman, mamy na uwadze uzyskanie możliwie wysokiej energoefektywności. To dla nas istotny czynnik przy wyborze urządzeń i całych podsystemów data center (jak np. systemy klimatyzacji HVAC). Standardowo stosujemy aranżację zimnych i ciepłych korytarzy, aby efektywnie wykorzystywać chłodzenie komór serwerowych, które jest najbardziej energochłonnym elementem infrastruktury centrum danych.

 

Ograniczanie zużycia energii w Atman DC

Aktywnie wspieramy działania na rzecz redukcji zużycia energii, m.in. od wielu lat uczestniczymy w programie Komisji Europejskiej o nazwie European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre (Europejski Kodeks Postępowania dla Efektywności Energetycznej w Centrach Danych). W ramach tego programu między innymi staramy się podnosić świadomość klientów naszych centrów danych w kwestii efektywnego wykorzystywania energii i promować wśród nich najlepsze praktyki. Służymy radą klientom korzystającym z kolokacji i pomagamy im w doborze energooszczędnych rozwiązań. 

Stale szukamy też możliwości zmniejszenia energochłonności infrastruktury data center, zwłaszcza systemów klimatyzacji. Dla przykładu, kilka lat temu w porozumieniu z klientami naszych usług kolokacyjnych podwyższyliśmy górną wartość zakresu temperatury, którą utrzymujemy w komorach serwerowych. Podstawą była nasza analiza zmian technologicznych wprowadzanych przez producentów sprzętu, które obniżały pod tym względem wymagania środowiskowe serwerów. Podwyższenie dopuszczalnej temperatury pozwoliło nam zredukować moc chłodzenia, a tym samym zużycie energii przez systemy HVAC pracujące w Centrum Danych Atman, przy zachowaniu gwarantowanych klientom parametrów SLA.

 

 

Niższe koszty zasilania

Korzystny zakup

Jako duży operator data center z przydziałem mocy 75 MW negocjujemy stawki za energię elektryczną, dbając o uzyskanie korzystnej oferty.

Brak marży

Nie nakładamy dodatkowej marży na cenę energii (Atman nie zarabia na obrocie energią).

Transparentne rozliczanie

W przypadku kolokacji klient rozlicza się według wskazań licznika w szafie, ewentualnie ryczałtem wyliczanym na bazie informacji o poborze mocy z tabliczki znamionowej urządzenia.

Efekt skali (optymalizacja kosztowa)

Koszty energii zużywanej przez współużytkowaną infrastrukturę centrum danych (np. klimatyzację) wkalkulowane są w ceny usług DC, rozkładając się proporcjonalnie na wielu klientów.

Fachowa pomoc

Nasi doradcy pomagają klientom dobrać rozwiązania, które optymalizują zużycie energii przez kolokowane urządzenia.