2015

28.10.2015 - Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2014-2015) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki wynosił: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

W Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od początku 2014 roku do 21 maja 2015 roku udział mężczyzn wynosił również 100%, zaś od 21 maja 2015 roku mężczyźni stanowią 83,3%, a kobiety – 16,6%.

2014

04.12.2014 - Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2013-2014) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

18.06.2014 - Komentarz Zarządu ATM S.A. do zakończonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki

W związku z zakończeniem wezwania na sprzedaż akcji ATM S.A. ogłoszonego przez Fisterra sp. z o.o., spółkę zależną od Innova Capital, zarząd ATM S.A. przekazuje następującą informację.

Warszawa, 18 czerwca 2014 r. – Wezwanie nie doszło do skutku w związku z niespełnieniem warunku określonego w wezwaniu, z którego wynikało, że wezwanie zakończy się powodzeniem, gdy zapisy na sprzedaż akcji ATM obejmą nie mniej niż 90% akcji spółki. Niespełnienie tego warunku było wynikiem rozbieżności w ocenie spółki pomiędzy inwestorem ogłaszającym wezwanie a aktualnymi jej akcjonariuszami. Z jednej strony zaproponowana przez inwestora cena w wezwaniu nie spotkała się z pozytywnym odbiorem przez akcjonariuszy jako cena za niska w stosunku do rzeczywistej wartości spółki, perspektyw jej dalszego rozwoju i wzrostu jej wartości, a z drugiej strony inwestor nie był skłonny podwyższyć ceny w ogłoszonym wezwaniu.

Inwestycja Innova Capital w ATM S.A. była bardzo interesującym dla spółki projektem, który miał prowadzić do nabycia przez inwestora z sektora private equity większościowego pakietu akcji, wycofania ATM S.A. z giełdy i konsolidacji firm specjalizujących się w usługach centrów danych w tej części Europy wokół ATM. Tego zamierzenia nie udało się zrealizować w związku ze zdecydowaną postawą obecnych akcjonariuszy, którzy uważają ATM za spółkę perspektywiczną, stanowiącą korzystną i jednocześnie bezpieczną inwestycję.

W związku z powyższym ATM S.A. będzie kontynuowała swoją działalność w dotychczasowej „konfiguracji” akcjonariatu. Przed spółką rysują się doskonałe perspektywy dalszego wzrostu w oparciu o realizowane inwestycje. Perspektywy pozwalające w przyszłości na podwojenie przychodów i zwielokrotnienie zysków. Spółka będzie w najbliższym okresie koncentrowała się na szybkim zakończeniu realizowanych inwestycji i ich szybkiej komercjalizacji, czyli znaczącym zwiększeniu przychodów ze świadczonych usług kolokacyjnych (usług udostępnienia infrastruktury centrów danych). ATM będzie kontynuował działania mające na celu umocnienie pozycji lidera usług centrów danych i wiodącego operatora usług transmisji danych w Polsce oraz zdobycie znaczącej pozycji wśród klientów zagranicznych. Spółka ma ku temu potencjał, który zarząd i cała załoga Spółki ma zamiar z korzyścią dla spółki i jej akcjonariuszy z pełnym sukcesem wykorzystać.

2013

05.12.2013 - ATM S.A. na Targach Akcjonariat 6.12.2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska ATM S.A. w trakcie odbywającego się w dniu jutrzejszym (tj. 6 grudnia br.) Capital Market Summit.

Ta nowa inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie będzie znakomitą okazją do bliższego zapoznania się z charakterystyką ATM S.A., jako spółki notowanej na GPW. Dodatkowo zaprezentujemy Państwu szczegóły naszej bogatej oferty handlowej. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Stoisko ATM S.A. zlokalizowane będzie w holu głównym budynku Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

Aby wziąć udział w Capital Market Summit należy dokonać rejestracji na stronie:
http://www.gpw.pl/kms_612
(wstęp wolny)

Zapraszamy!

Więcej informacji:

Mateusz Boguta
dyrektor ds. relacji inwestorskich ATM S.A.
[email protected]; tel. 22 51 56 614

13.11.2013 - Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2012-2013) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

2012

27.06.2012 - Oświadczenie w sprawie aportu akcji ATM S.A.

W związku z kierowanymi do Spółki pytaniami o charakter transakcji opisanych w raportach bieżących nr 39/2012, 40/2012 oraz 41/2012, Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ATM S.A., informuje, że zbycie przez niego oraz przez osoby z nim związane akcji ATM S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki ATP Invest Sp. o.o. S.K.A. nie zmienia jego faktycznego zaangażowania właścicielskiego w spółkę, a spółka komandytowo-akcyjna, będąca aktualnym akcjonariuszem w ATM S.A., pozostaje pod jego kontrolą. Wniesienie akcji ATM S.A. do spółki komandytowo-akcyjnej (podobnie jak akcji ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz mPay S.A.) miało na celu jedynie uporządkowanie jego portfela inwestycyjnego i powierzenie zarządzania jego aktywami o charakterze inwestycyjnym wyspecjalizowanemu podmiotowi. Tadeusz Czichon w dalszym ciągu pozostaje — za pośrednictwem Spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. — największym akcjonariuszem ATM S.A. z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym.

17.05.2012 - Korekta kursu akcji ATM S.A.

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku kurs notowań akcji ATM S.A. został pomniejszony o współczynnik 0,668 w związku z podziałem Emitenta na dwie spółki giełdowe: ATM i ATM Systemy Informatyczne. Ponieważ kurs ATM na zamknięciu notowań w dniu 16.05.2012 r. wyniósł 7,98 zł, kurs otwarcia dla akcji ATM w dniu 17.05.2012 r. wyniósł 5,33 zł. Różnica w wysokości 2,65 zł będzie stanowiła kurs otwarcia dla akcji spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. w pierwszym dniu jej notowań, który przewidziany jest na 31.05.2012 r. Szczegółowe informacje i harmonogram podziału spółki znajdują się na stronach internetowych Spółki w zakładce „Inwestor” w sekcji „Informacje o podziale Emitenta”.

Każdy akcjonariusz posiadający akcje ATM na koniec sesji w dniu 16 maja br. będzie posiadał od dnia 21 maja br., poza akcjami ATM, taką samą liczbę akcji ATM Systemy Informatyczne.

27.04.2012 - Posiedzenie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Poniżej prezentujemy dokumenty przyjęte przez Radę Nadzorczą ATM S.A. na posiedzeniu, które odbyło się 27 kwietnia 2012 r.

2011

30.12.2011 - Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2010-2011) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

28.04.2011 - Posiedzenie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Poniżej prezentujemy dokumenty przyjęte przez Radę Nadzorczą ATM S.A. na posiedzeniu, które odbyło się 28 kwietnia 2011 r.

2010

01.07.2010 - Informacja dot. reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z Dobrymi praktykami realizowanym przez zarządy spółek giełdowych Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, m.in. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

W związku z powyższym Zarząd oświadcza, że nie posiada takiej reguły, gdyż wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom.

30.04.2010 - Posiedzenie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Poniżej prezentujemy dokumenty przyjęte przez Radę Nadzorczą ATM S.A. na posiedzeniu, które odbyło się 30 kwietnia 2010 r.

2009

30.04.2009 - Posiedzenie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Poniżej prezentujemy dokumenty przyjęte przez Radę Nadzorczą ATM S.A. na posiedzeniu, które odbyło się 30 kwietnia 2009 r.

29.04.2009 - Uzasadnienie zwołania ZWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą wynikającą z Działu II pkt 1 ppkt 4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, niniejszym przedstawia uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 r. w trybie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., będzie:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008;
 2. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008;
 3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008;
 4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008;
 5. Powzięcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty netto powstałej  w 2005 r. na skutek przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości;
 6. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej powzięcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uzasadnieniem do umieszczenia punktów 1-4 oraz 6 w porządku obrad jest zastosowanie się do wymogów przepisów odpowiednio art. 395 § 2 i 5 oraz 385 § 1 i 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaś uchwała będąca przedmiotem punktu 5 związana jest z formalnym obowiązkiem odniesienia w kapitały własne księgowej straty netto wykazanej w roku bilansowym 2005 na skutek przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

2008

23.06.2008 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATM S.A.

Działając zgodnie z zasadą wynikającą z Działu II pkt 1 ppkt 6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Zarząd ATM S.A. przedstawia sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki roczne sprawozdanie z jej działalności.

Rada Nadzorcza w 2007 r. zebrała się na 5 posiedzeniach, które odbyły się w następujących terminach:

 • 7 lutego 2007 r.;
 • 12 czerwca 2007 r.;
 • 10 lipca 2007 r.;
 • 7 sierpnia 2007 r.;
 • 26 października 2007 r.

Przedmiotem których było między innymi:

 • Wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd uchwał o emisji akcji;
 • Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w spółkach: Sputnik Software sp. z o.o., Crowley Data Poland sp. z o.o oraz ATM Mobile Sp. z o.o.;
 • Wyrażenie opinii do projektowanych uchwał Nadzwyczajnego oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w LINX Telecommunications BV z siedzibą w Amsterdamie;
 • Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2007 oraz przeglądu sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za pierwsze półrocze 2007;
 • Wyrażenie zgody na nabycie udziałów i objęcie udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym w spółce pod firmą Impulsy Sp. z o.o.;
 • Wyrażenie zgody na objęcie 100% udziałów w nowo zawiązywanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującej się działalnością badawczo-rozwojową (Centrum Badawczo-Rozwojowe).

Ponadto Rada podejmowała również uchwały dotyczące programu motywacyjnego obowiązującego w ATM w 2007 r. w trybie obiegowym.

Członkowie Rady Nadzorczej byli również obecni na dwóch Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach oraz jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Rada stwierdza, że w ATM S.A. został stworzony system kontroli wewnętrznej realizowany między innymi przez wyodrębniony Dział Planowania i Kontroli Finansowej.

Mając powyższe na uwadze Rada pozytywnie ocenia swoją pracę w ATM S.A.

06.06.2008 - Prognoza kosztów związanych z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego

Zgodnie z zasadą określoną w dziale II pkt 1 ppkt 12 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2008 r. Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A., Zarząd ATM S.A. informuje, że prognozowane koszty Programu Motywacyjnego, jakie Spółka poniesie w związku z jego wprowadzeniem, wyniosą łącznie 12,1 mln zł, co stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na skup akcji  13,5 mln zł i wpływami ze sprzedaży akcji  1,4 mln zł.

Jednocześnie Zarząd informuje, że:

 • wyżej podana kwota będzie wydatkowana przez 3 kolejne lata 2008-2010, czyli średnio po ok. 4 mln w rocznie,
 • kwota 13,5 mln zł przeznaczona na skup akcji jest kwotą nieprzekraczalną, w związku z czym przy wzroście cen akcji w podanym 3-letnim okresie, ilość skupionych akcji będzie najpewniej mniejsza niż założona maksymalna ich ilość (1,5 mln szt.),
 • pełny okres realizacji Program Motywacyjnego (wliczając okres blokady przyznanych akcji) obejmuje lata 2008-2014, więc faktyczne oddziaływanie wydatkowanych środków pieniężnych dotyczy okresu 7 lat,
 • wydatek związany z realizacją Programu Motywacyjnego zgodnie z MSR nie obciąży bieżącego rachunku zysków i strat spółki, ale zostanie rozliczony przez zmianę kapitałów własnych Spółki,
 • niewielkie ilości dziennych zakupów akcji na rynku regulowanym wynikają z ograniczeń zawartych w Rozporządzeniu Komisji WE nr 2273/2003 (dzienny zakup nie może być większy niż 25% średniego wolumenu z 20 dni poprzedzających zakup, a cena nabycia nie może być wyższa niż najwyższa cena w bieżącej niezależnej ofercie kupna),
 • Spółka informuje w raporcie bieżącym o zakupie akcji niezwłocznie po uzyskaniu zestawienia o dokonanych transakcjach z domu maklerskiego realizującego zlecenie; zestawienia takie będą przesyłane na koniec każdego tygodnia.

Regulamin Programu Motywacyjnego

04.06.2008 - Wyjaśnienia Zarządu do decyzji KNF o nałożeniu kary finansowej na ATM S.A.

W komunikacie z XLX posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 czerwca 2008 r. podano, że Komisja ukarała ATM S.A. karą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych za:

 • przekazanie raportów za I—III kwartały 2006 r. oraz za I półrocze 2006 r. z naruszeniem terminów wskazanych w przepisach,
 • przekazanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącego składnik raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 r. sporządzonego niezgodnie z MSR,
 • przekazanie raportów bieżacych (5/2006, 9/2006 i 20/2006) zawierających nierzetelne informacje.

Kara nałożona na Spółkę przez Komisję wynika z rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących śródrocznych sprawozdań finansowych zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości w okresie przejściowym, tzn. pomiędzy ostatnim sprawozdaniem rocznym nieskonsolidowanym, a pierwszym sprawozdaniem rocznym skonsolidowanym. W ATM S.A. sytuacja taka miała miejsce w 2006 r. Zdaniem Spółki z przepisów tych wynika, że pierwsze skonsolidowane sprawozdanie śródroczne Spółka jest zobowiązana wykonać po pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym (czyli za I kwartał 2007 r.). Stanowisko Komisji w tej sprawie było odmienne. Sprawę dodatkowo skomplikował fakt, że Spółka — mając na uwadze jak najlepsze informowanie Akcjonariuszy o swoich wynikach — już we wszystkich sprawozdaniach śródrocznych w 2006 r. zamieszczała nieobowiązkowe sprawozdanie skonsolidowane, ale sporządzane jeszcze zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, o czym wyraźnie poinformowała w treści publikowanych sprawozdań. Komisja uznała takie postępowanie za niewłaściwe. W konsekwencji uznała także, że wspomniane wyżej raporty bieżące informujące o terminach publikacji sprawozdania finansowego (razem ze sprawozdaniem skonsolidowanym) zawierają „nierzetelne” informacje.
 
Zarząd ATM S.A. z przykrością przyjął stanowisko Komisji i zapewnia, że zarówno w przeszłości jak i w przyszłości zawsze kierował się i będzie się kierował zasadą, że Akcjonariusze mają prawo do pełnej, aktualnej i rzetelnej informacji o Spółce. Stara się także spełniać wszystkie wymogi formalne w tym zakresie, które nie zawsze są spójne i jednoznaczne.
 
Spółka nie otrzymała dotąd (4.06. godz. 11) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie oraz uzasadnienia tej decyzji. Po jej otrzymaniu Spółka rozważy podjęcie kroków odwoławczych od decyzji Komisji, jako że nie zgadza się z opinią KNF zawartą w przytoczonym wyżej Komunikacie, a tym bardziej z wysokością nałożonej kary.
 
Zarząd ATM S.A.
Roman Szwed, Tadeusz Czichon

26.05.2008 - Raport dotyczący stosowania przez ATM S.A. zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Głównym Rynku GPW w 2007 r.

Treść raportu ze względu na obszerność udostępniona jest poniżej w formie pliku pdf.

21.05.2008 - Uzasadnienie Zarządu i opinia Rady Nadzorczej do projektów uchwał WZ Spółki z dnia 05.06.2008 r.

Uzasadnieniem do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 15/2008 z dnia 21.05.2008 r. jest  zastosowanie się do wymogów przepisów art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zamiar wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej ATM S.A. (z wyłączeniem Zarządu ATM S.A.) opartego o nabywane przez Spółkę akcje własne.

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu:

 • stworzenie w Grupie Kapitałowej ATM S.A. mechanizmów motywujących kluczowych pracowników ATM do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki;
 • stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników spółek Grupy;
 • stworzenie warunków do wynagrodzenia pracowników spółek Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę skonsolidowane wyniki finansowe. 

Rada Nadzorcza Spółki rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podejmując w dniu 21 maja 2008 r. uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 3

Zgodnie z §10 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz działem III pkt 1 ppkt 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza stwierdza, że wyraża pozytywną opinię nt. projektów uchwał nr 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2008, 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008, 10/2008 oraz 11/2008 i rekomenduje ich podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników stosownie do treści art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

15.05.2008 - Uzasadnienie zwołania ZWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą wynikającą z Działu II pkt 1 ppkt 4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, niniejszym przedstawia uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2008 r. w trybie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 12/2008 z dnia 14 maja 2008 r., będzie:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007;
 2. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2007;
 3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007;
 4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007;
 5. Powzięcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnieniem do umieszczenia punktów 1-4 w porządku obrad jest zastosowanie się do wymogów przepisów art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała będąca przedmiotem punktu 5 porządku obrad ma na celu wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej ATM S.A. (z wyłączeniem Zarządu ATM S.A.) opartego o nabywane przez Spółkę akcje własne.

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu:

 • stworzenie w Grupie Kapitałowej ATM S.A. mechanizmów motywujących kluczowych pracowników ATM do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki;
 • stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników spółek Grupy;
 • stworzenie warunków do wynagrodzenia pracowników spółek Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę skonsolidowane wyniki finansowe. 
09.01.2008 - Uwaga: Split akcji ATM S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2008 z dn. 4.01.2008 od 10 stycznia akcje ATM S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych ulegają podziałowi w stosunku 1:8. Powoduje to zwiększenie ilości akcji spółki z 4,5 mln do 36 mln. Jednocześnie zostanie automatycznie zmniejszona cena akcji na otwarciu sesji w dniu 10.01. poprzez podzielenie ceny osiągniętej przez akcje ATM S.A. na zamknięciu sesji w dniu 9.01. przez liczbę 8 i zaokrąglenie ceny do pełnych groszy.

Pozostaje nam życzyć akcjonariuszom, aby nowa cena akcji, po perturbacjach w notowaniach akcji z drugiej połowy 2007 r., urosła w przyszłości do maksimów wyznaczonych w 2007 r. przez „starą” cenę akcji.

2007

31.10.2007 - Opinia Rady Nadzorczej nt. projektów uchwał NWZ Spółki z dnia 09.11.2007 r.

Rada Nadzorcza Spółki powzięła w dniu 30 października 2007 r. uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Rady Nadzorczej ATM S.A.
z dnia 30.10.2007 r.

Zgodnie z §10 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt. 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Rada Nadzorcza stwierdza, że wyraża pozytywną opinię nt. projektów uchwał nr 13/2007 i 14/2007 oraz rekomenduje ich podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 2
Rady Nadzorczej ATM S.A.
z dnia 30.10.2007 r.

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przyjmuje „Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM SA” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin wchodzi w życie pod warunkiem powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji do 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 950.000 zł poprzez emisję do 1.000.000 akcji.

31.10.2007 - Uzasadnienie Zarządu dla ogłoszonych projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZ Spółki w dniu 9.11.2007 r.

Uchwała nr 13/2007 NWZ ATM S.A. w sprawie asymilacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H w akcje serii A, ich podziału w stosunku jeden do ośmiu (Split) oraz zmiany Statutu

Asymilacja (połączenie) akcji serii od A do H w jedną serię A jest zabiegiem formalnym, mającym na celu uproszczenie statutu Spółki. Akcje wszystkich serii są aktualnie tożsame z punktu widzenia praw i obowiązków akcjonariuszy i nie ma żadnych powodów, aby je rozróżniać.

Split akcji w stosunku 1:8 ma na celu poprawę płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez umożliwienie inwestycji w akcje ATM także inwestorom dysponującym mniejszymi środkami inwestycyjnymi. Ośmiokrotny wzrost ceny akcji w okresie IX.2004—IV.2007 uzasadnia aktualny podział akcji w stosunku 1:8.

Zmiana Statutu Spółki uwzględni zmiany w składzie kapitału zakładowego omówione powyżej. Uzupełnienie Statutu Spółki o zapis zezwalający na emisję obligacji ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości co do możliwości emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych i umożliwienie posłużenia się innymi instrumentami dłużnymi w przyszłości.

Uchwała nr 14/2007 NWZA ATM S.A. w sprawie emisji do 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

Zgodnie z porządkiem obrad NWZ ogłoszonym w Raporcie Bieżącym nr 62/2007 na NWZ przewidziane zostało podjęcie uchwały w sprawie emisji do 3.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Przygotowywany przez Spółkę Program Motywacyjny opierał się na założeniu, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie będą:

 • obejmowały w latach 2008—2010 warranty subskrypcyjne upoważniające do objęcia akcji serii B w ciągu następnych 5 lat,
 • cena emisyjna akcji serii B będzie ustalona na poziomie ceny rynkowej akcji ATM S.A. w okresie bezpośrednio poprzedzającym wydanie warrantów z uwzględnieniem 30% dyskonta.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z niektórymi inwestorami, członkami Rady Nadzorczej Spółki i przedstawicielami pracowników stwierdzono, że realizacja Programu przy tak określonej cenie akcji może być niekorzystna dla Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż wiąże się z ryzykiem znacznej podaży akcji przez osoby uprawnione w związku z koniecznością uzyskania gotówki na sfinansowanie objęcia akcji objętych Programem.

W związku z powyższym Zarząd zaproponował modyfikację Programu Motywacyjnego w ten sposób, że:

1. Wielkość emisji zostałaby zmniejszona 3-krotnie (z 3 mln warrantów i akcji na 1 mln warrantów i akcji),
2. Cena emisyjna obowiązująca przy objęcia akcji serii B zostałaby obniżona do kwoty 1 zł, co jest bliskie ich wartości nominalnej (0,95 zł).
3. Prawo do realizacji warrantów (objęcia akcji) miałoby zastosowanie tylko wtedy, gdy aktualne notowania akcji na GPW byłyby wyższe od ich ceny emisyjnej w ostatniej ofercie publicznej; w przeciwnym przypadku prawo do objęcia akcji byłoby odraczane do czasu, gdy cena akcji na rynku przewyższyłaby cenę z ostatniej oferty publicznej.

Zmniejszenie wielkości emisji zostało tak dobrane, aby koszt Programu dla Spółki był na tym samym poziomie, jak w przypadku projektu poprzedniego.

Treść projektu Uchwały nr 14/2007 uwzględnia zaproponowane zmiany i uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Regulamin Programu Motywacyjnego uwzględniający omówione wyżej zmiany został jednogłośnie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

W proponowanej postaci najważniejsze elementy Programu Motywacyjnego wyglądają następująco:

 • w latach 2008—2010 osoby pozytywnie ocenione przez Zarząd i Radę Nadzorczą za realizację postawionych przed nimi zadań w roku poprzednim otrzymują prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych (razem do 1 mln warrantów w ciągu 3 lat),
 • warranty upoważniają do objęcia akcji serii B po preferencyjnej cenie 1 zł (przy ich wartości nominalnej 0,95 zł); Łącznie do objęcia byłoby do 1 mln akcji, co stanowi 2,78% aktualnego kapitału zakładowego, czyli podwyższenie kapitału zakładowego wynosiłoby średnio 0,4% rocznie,
 • prawo do objęcia akcji z posiadanych warrantów rozłożone jest równomiernie na 5 kolejnych lat,
 • dla niektórych osób Rada Nadzorcza może określić dodatkowe warunki „ekonomiczne” dla realizacji praw z warrantów (np. konieczność uzyskania przez spółkę założonych wyników finansowych),
 • uprawnienia z warrantów przepadają, gdy osoba uprawniona odchodzi ze spółek Grupy Kapitałowej ATM,
 • uprawnienie do objęcia akcji zostaje opóźnione w czasie, jeżeli aktualne notowania akcji spadają poniżej ceny emisyjnej z ostatniej (najpóźniejszej) publicznej emisji.

Korzyści dla osób uprawnionych z objęcia akcji są silnie związane ze wzrostem ceny akcji na GPW i mogą być wielokrotnie wyższe od kosztu obciążającego zysk bilansowy Spółki.

W opinii Zarządu tak skonstruowany Program Motywacyjny jest korzystny dla Spółki i jej akcjonariuszy, stanowi istotny element motywujący kluczowych pracowników ATM do jeszcze efektywniejszej pracy na rzecz Swojej Spółki i pomnażaniu jej wartości, a stanowi niewielkie obciążenie dla pozostałych akcjonariuszy z tytułu rozwodnienia akcji.

29.10.2007 - Oświadczenie Zarządu ATM S.A. w sprawie bieżących notowań akcji

Diagnoza sytuacji

W związku z obserwowanym spadkiem notowań akcji ATM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych Zarząd ATM S.A. oświadcza, że nie widzi żadnych fundamentalnych przyczyn obserwowanego spadku kursu akcji. Jak wykazują przytoczone poniżej fakty, sytuacja Spółki jest najlepsza w całej jej dotychczasowej historii. Kapitalizacja ATM w chwili wejścia na warszawską giełdę trzy lata temu wynosiła 71 mln zł. Dobrze obrana strategia przyniosła w ciągu 3 lat efekt w postaci ośmiokrotnego zwiększenia kapitalizacji. W tym czasie Spółka zbudowała fundamenty pod następną fazę wzrostu i ma dobrze określony plan, gwarantujący zajęcie pozycji pośród spółek teleinformatycznych o największym znaczeniu w kraju. Podstawą do realizacji tego planu było pozyskanie z drugiej emisji publicznej ponad 150 mln zł, co znacząco wzmocniło potencjał finansowy Spółki i dało szansę na szybkie realizowanie ambitnych zamierzeń inwestycyjnych. Przeprowadzone inwestycje pozwolą na znaczne zwiększenie osiąganych przychodów i zysków, co powinno doprowadzić do zwiększenia kapitalizacji Spółki w podobny sposób, jak miało to miejsce w przeciągu poprzednich 3 lat. Akcje tak silnej Spółki nie powinny tanieć!

W opisanej sytuacji spadek notowań akcji ATM S.A. na GPW jest zaskakujący. Doszukując się przyczyn tego stanu rzeczy Zarząd widzi dwie możliwości: albo jest to związane z ogólnie niepewną atmosferą na giełdzie, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich spółek, albo Spółka niewystarczająco informuje o odnoszonych sukcesach — co postaramy się w najbliższym czasie poprawić. Nie można także wykluczyć, że obserwowany spadek jest wynikiem umyślnych działań spekulacyjnych.

ATM to już nie pojedyncza spółka, to silna i rosnąca grupa kapitałowa

Od początku 2006 roku ATM buduje silną grupę kapitałową, zdolną do podejmowania całkiem nowych wyzwań i działania na nowych rynkach. Grupa kapitałowa ATM S.A. to aktualnie 12 spółek. Systematycznie rozszerzamy portfolio naszych produktów i usług, zwiększamy potencjał handlowy i wykonawczy.

Aktywa telekomunikacyjne o wielkiej wartości

ATM intensywnie inwestuje we własną infrastrukturę, w oparciu o którą świadczy usługi telekomunikacyjne pod marką ATMAN. W szczególności zostały już zbudowane i ciągle ulegają rozbudowie sieci światłowodowe w największych polskich miastach oraz centra kolokacyjne. Posiadanie takich aktywów daje Spółce wyjątkową pozycję na rynku telekomunikacyjnym w Polsce.

Pozycja na rynku informatycznym

Spółka umacnia obecność swoich sztandarowych produktów informatycznych na rynku. Coraz lepsze efekty daje współpraca z producentami będącymi liderami rynku, takimi jak firma Cisco czy Dell. Wśród partnerów Cisco w Polsce ATM ma pierwszą pozycję w zakresie produktów innowacyjnych. Dynamicznie rośnie też liczba wdrożeń własnego oprogramowania ATM. Ze względu na wzrost potencjału Spółka jest w stanie organizacyjnie i finansowo podejmować się coraz poważniejszych projektów outsourcingowych, co ma także szczególne znaczenie dla umocnienia pozycji na rynku.

Otwarcie na rynki zagraniczne

ATM podjął również pierwsze kroki w stronę ekspansji na atrakcyjne rynki Europy Środkowej i Wschodniej — między innymi Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji i Ukrainy. Zgodnie z celami przedstawionymi w prospekcie emisyjnym dokonano pierwszej inwestycji zagranicznej — objęcia udziałów w holenderskiej spółce Linx Telecommunications BV. Po raz pierwszy w historii (dokładnie od 1 września 2007 r.) Spółka ma otwartą drogę do ekspansji ze swoimi produktami związanymi z ofertą telekomunikacyjną na najbardziej obiecujące rynki Europy.

Otwarcie na sektor medyczny

W dniu dzisiejszym opublikowano raport bieżący dotyczący podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której ATM S.A. obejmie pakiet kontrolny w spółce Impulsy, specjalizującej się we wdrożeniach i świadczeniu usług informatycznych na rynku ochrony zdrowia, co oznacza kolejne rozszerzenie grupy kapitałowej ATM, a także jeszcze mocniejsze wejście na wielce obiecujący rynek usług dla sektora medycznego.

Sukcesy w sektorze publicznym

ATM jest przygotowany do realizacji dużych kontraktów dla sektora publicznego poprzez zbudowanie struktury wewnętrznej i współpracę w ramach grupy kapitałowej, a w szczególności ze Sputnik Software, która to spółka odnosi liczne sukcesy w realizacji umów z jednostkami administracji samorządowej.

ATM stawia na innowacyjność

Spółka wdraża szereg innowacyjnych produktów, które właśnie weszły w fazę komercyjnej sprzedaży. Wiodącym projektem w tej dziedzinie jest system interaktywnej telewizji cyfrowej (ATM Interactive TV). Obecnie system ten służy do świadczenia usług wideo na żądanie dla użytkowników komputerów, ale wkrótce zostanie uruchomiona podobna usługa dla użytkowników telewizorów podłączonych przez odpowiedni konwerter (set-top-box) oraz unikalne rozwiązanie Mobile TV.

mPay

ATM ściśle współpracuje ze swymi spółkami zależnymi. Najciekawszym projektem, prowadzonym wspólnie z mPay S.A. i mPay International, jest wdrożenie powszechnego systemu płatności mobilnych — przebój zakończonego właśnie Kongresu Technologicznego Polkomtela. Zapadła decyzja o wprowadzeniu mPay S.A. na warszawską giełdę w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój w Polsce i na ekspansję zagraniczną. Zdaniem Zarządu działalność w zakresie płatności mobilnych mPay ma potencjał na osiągnięcie przez spółkę zarządzającą usługami płatności mobilnych kapitalizacji liczonej w miliardach złotych.

Centrum Innowacji

Kładąc podwaliny pod kolejny etap rozwoju ATM podjął zakrojone na lata prace nad zbudowaniem w Warszawie Centrum Innowacji. W założeniach ma to być ośrodek opracowywania i wdrażania nowych produktów i usług teleinformatycznych na miarę XXI wieku. Jedną z firm, które będą w nim działały będzie niewątpliwie powołane niedawno Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab. ATM S.A. przewiduje też kontynuację programu corporate venturing, czyli wsparcia komercjalizacji innowacyjnych pomysłów biznesowych młodych spółek.

Zapraszamy do udziału w naszym sukcesie!

W niniejszym krótkim oświadczeniu zwróciliśmy uwagę na niektóre czynniki, które stanowią o sile ATM S.A. i które powinny determinować wartość Spółki wynikającą z notowań jej akcji na rynku publicznym. ATM buduje coraz mocniejsze podstawy swojej działalności zarówno w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, jak i potencjału budowy kompleksowych systemów informatycznych. Nawet przejściowe spadki koniunktury nie mogą Spółce w planach ekspansji przeszkodzić.

19.10.2007 - Uzasadnienie zwołania NWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, podaje następujące uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 09.11.2007 r. w trybie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 62/2007 z dnia 18.10.2007 r., ma być:

1. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H w akcje serii A, ich podziału w stosunku jeden do ośmiu (Split) oraz zmiany Statutu.

Asymilacja (połączenie) akcji serii od A do H w jedną serię A jest zabiegiem formalnym, mającym na celu uproszczenie statutu Spółki. Akcje wszystkich serii są aktualnie tożsame z punktu widzenia praw i obowiązków akcjonariuszy i nie ma żadnych powodów, aby je rozróżniać. Split akcji ma natomiast na celu poprawę płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez umożliwienie inwestycji w akcje ATM także inwestorom dysponującym mniejszymi środkami inwestycyjnymi. Ośmiokrotny wzrost ceny akcji w okresie IX.2004—IV.2007 uzasadnia aktualny podział akcji w stosunku 1:8. Zmiana Statutu Spółki uwzględni zmiany w składzie kapitału zakładowego omówione powyżej.

2. Podjęcie uchwały w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla pracowników grupy kapitałowej ATM S.A. na lata 2008—2014, w sprawie

 • emisji do 3.000.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem do objęcia do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po podziale w stosunku 1:8) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
 • warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (po podziale w stosunku 1:8) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
 • zmiany Statutu.

Zarząd ATM S.A. proponuje wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółek należących do grupy kapitałowej ATM S.A. opartego o wzrost ceny akcji ATM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu:

 • stworzenie w grupie kapitałowej ATM S.A. mechanizmów motywujących członków zarządów, kluczowych pracowników i współpracowników ATM S.A. i jej spółek zależnych do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki;
 • stabilizację kadry menedżerskiej oraz innych kluczowych pracowników spółek Grupy;
 • stworzenie warunków do wynagrodzenia członków zarządów, pracowników i współpracowników spółek Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę skonsolidowane wyniki finansowe.

Program Motywacyjny będzie realizowany w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Podstawowe założenia tego Programu zgodnie z propozycją Zarządu są następujące:

 • osobom uprawnionym będą przyznawane w latach 2008—2010 warranty subskrypcyjne upoważniające do objęcia akcji serii B w pięciu kolejnych latach,
 • uprawnienie do objęcia akcji uwarunkowane jest pozostawaniem w stosunku pracy z jedną ze spółek grupy kapitałowej, a dla niektórych członków kadry menedżerskiej, spełnieniem dodatkowych warunków określanych każdorazowo przez Radę Nadzorczą,
 • prawo do objęcia akcji serii B określa cenę objęcia w odniesieniu do aktualnego notowania cen akcji ATM S.A. na GPW w okresie bezpośrednio poprzedzającym wydanie warrantu subskrypcyjnego z dodatkowym dyskontem w wysokości 30%.

Podstawowym elementem motywacyjnym i „lojalnościowym” dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie będzie uzyskanie korzyści ze wzrostu cen akcji na GPW w ciągu 5 lat od dnia wydania warrantu do dnia jego realizacji.
Realizacja Programu Motywacyjnego powoduje warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w ciągu 7 najbliższych lat (2008—2014) łącznie o 8,3% aktualnego kapitału zakładowego Spółki, a więc będzie miało pomijalny wpływ na rozwodnienie akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że uprawnienie do objęcia akcji będzie wymagało od osób uprawnionych zapłaty za obejmowane akcje ceny zbliżonej do ich ceny rynkowej z dnia wydania warrantu subskrypcyjnego.
Przewidywana zmiana Statutu wprowadza zapisy uwzględniające warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, niezbędnego do realizacji wyżej omówionego Programu Motywacyjnego.

15.10.2007 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii H do obrotu giełdowego

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 10 października 2007 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.204.358 akcji serii H Spółki.

Niezwłocznie po zaplanowanym na 17 października 2007 r. powzięciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji objętych wnioskiem, Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

12.07.2007 - Komentarz Zarządu do zmian w notowaniach akcji ATM S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

w ostatnich dniach obserwujemy obniżenie notowań akcji ATM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych. W związku z tym, aby rozwiać ewentualne obawy Inwestorów, że coś niedobrego dzieje się z akcjami Spółki, przekazujemy poniższe informacje.

W ostatnich dniach miały miejsce dwa istotne zdarzenia dotyczące akcji ATM.

Po pierwsze w dniu 11.07. przypadał dzień dywidendy, czyli dzień, w którym na podstawie stanu posiadania akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zostanie przydzielona akcjonariuszom dywidenda w wysokości 7,60 zł za akcję. To z kolei powoduje, że dwa dni wcześniej — czyli 9.07. GPW obniżyła na otwarciu notowań kurs akcji o 7,60 zł. Oczywiście akcjonariusze tej kwoty nie tracą, ponieważ odbiorą ją w postaci dywidendy.

Po drugie w dniu 16.07. przypada dzień prawa poboru akcji nowej emisji (serii H). W związku z tym w dniu 11.07. GPW obniżyła na otwarciu cenę akcji ATM o kwotę stanowiącą teoretyczną wartość prawa poboru, która została wyliczona na 6.30 zł. Stosunkowo wysoka cena prawa poboru wynika z niższej od rynkowej ceny emisyjnej akcji serii H (130 zł). Obniżenie ceny akcji o teoretyczną wartość prawa poboru też nie stanowi straty dla Akcjonariuszy, ponieważ mogą skorzystać z prawa poboru poprzez dokupienie tańszych akcji nowej emisji lub sprzedać otrzymane prawa poboru na GPW w czasie ich notowań w okresie 17—20.09.

Obserwujemy jednak, że niektórzy (mniej doświadczeni) inwestorzy, po zaobserwowaniu spadku ceny akcji ATM S.A. na GPW i nie znając tego przyczyny, odnieśli wrażenie że notowania Spółki gwałtownie spadają i postanowili sprzedać akcje, czym spowodowali dalszy niewielki spadek cen.

Przekazujemy te wyjaśnienia Akcjonariuszom ATM S.A., abyście Państwo ze spokojem i rozwagą obserwowali zmiany kursu akcji. W naszym przekonaniu sytuacja Spółki jest bardzo dobra, a zgromadzony potencjał związany z nowymi produktami wskazuje na realne perspektywy do znacznego wzrostu wartości Spółki w przyszłości.

Przy okazji wyjaśniamy, że cena emisyjna akcji nowej emisji, ustalona na 130 zł, w żaden sposób nie odzwierciedla rzeczywistej aktualnej wartości Spółki. Niski poziom ceny emisyjnej jest jedynie efektem silnej presji ze strony inwestorów instytucjonalnych, którzy deklarują chęć skorzystania z oferty objęcia akcji serii H, do obniżenia kosztów nabycia akcji w emisji pierwotnej, aby z dużą pewnością osiągnąć zysk już w momencie ich objęcia. Inwestorzy posiadający już akcje Spółki nie powinni na tym stracić, ponieważ dzięki temu ustala się wyższa cena praw poboru, które będą notowane na GPW w dniach 17—20.07.br.

Pozdrawiamy i życzymy udanych decyzji inwestycyjnych!

Zarząd ATM S.A.
Roman Szwed
Tadeusz Czichon

21.06.2007 - Opinia Rady Nadzorczej nt. projektów uchwał ZWZ Spółki z dnia 29.06.2007 r.

Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu z dnia 12 czerwca 2007 r. powzięła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1

Zgodnie z §10 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Rada Nadzorcza stwierdza, że wyraża pozytywną opinię nt. projektów uchwał nr 4/2007, 5/2007, 6/2007, 7/2007, 8/2007, 9/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007 i rekomenduje ich podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

06.06.2007 - Uzasadnienie zwołania ZWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, podaje następujące uzasadnienie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 29.06.2007 r. w trybie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych. Celem zwołania zgromadzenia było podjęcie uchwał przewidzianych w art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM S.A. za 2006, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A. za rok 2006;
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2006;
3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006;
4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006.

Uzasadnieniem do umieszczenia wszystkich ww. punktów w porządku obrad jest zastosowanie się do wymogów wynikających z art. 395 Kodeksu spółek handlowych.

28.05.2007 - Konferencja WallStreet 11

ATM S.A. bierze udział w konferencji WallStreet 11 połączonej z targami Akcjonariat, organizowanymi w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane w dniach 1—3 czerwca br. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jest to największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce, które odbywa się cyklicznie już od 10 lat. Tegoroczna impreza ma gościć ponad 400 uczestników.

W czasie konferencji najlepsi analitycy i praktycy przeprowadzą kilkanaście wykładów na temat różnych aspektów rynku kapitałowego w Polsce. Uczestnictwo potwierdzili m.in. Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wiesław Rozłucki, były wieloletni prezes GPW oraz wielu innych znakomitych znawców rynku kapitałowego. Przewidziane są także panele dyskusyjne, profesjonalne szkolenia z zakresu analizy technicznej, fundamentalnej, opcji, rynku forex oraz inwestycji na rynku terminowym. Pierwszego dnia konferencji wystąpi także Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Dodatkową atrakcją konferencji będą spotkania inwestorów z przedstawicielami 42 spółek. Podczas imprezy wręczone zostaną również nagrody dla zwycięzców II Mistrzostw Polski Inwestorów Giełdowych.

Konferencja WallStreet jest imprezą o najwyższej renomie, cieszącą się wielkim uznaniem w środowisku inwestorskim. Tylko podczas konferencji WallStreet można jednocześnie zdobyć wiedzę na najwyższym poziomie, wziąć udział w dyskusjach panelowych, bezpośrednio spotkać się i porozmawiać z najlepszymi analitykami w Polsce, władzami i przedstawicielami ponad 40 spółek, a także z kilkuset inwestorami z całej Polski.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) działa na polskim rynku już ponad 7 lat. Rok po powstaniu zostało członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. Od momentu pojawienia się na rynku Stowarzyszenie podejmuje wiele działań mających na celu ochronę i pomoc inwestorom, między innymi przez interwencje w ich imieniu i interesie. Poprzez liczne szkolenia i konferencje stara się ułatwić inwestorom trudny proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponad roku temu powstał dział analityczny, który jest wciąż rozwijany. Ponadto Stowarzyszenie reprezentuje inwestorów podczas walnych zgromadzeń spółek giełdowych. Zapewnia członkom pomoc prawną i analityczną, a także daje możliwość skorzystania ze zniżek na usługi oraz produkty giełdowe. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest największą tego typu organizacją w Polsce. Zrzesza już ponad 2500 członków.

21.02.2007 - Opinia Rady Nadzorczej nt. projektów uchwał NWZS z dnia 01.03.2007 r.

Rada Nadzorcza Spółki na swoim posiedzeniu z dnia 7 lutego 2007 r. powzięła uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 5

Stosownie do §10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Rada Nadzorcza, w związku z podjęciem uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowe, wyraża pozytywną opinię na temat uchwały nr 1/2007 NWZ i rekomenduje jej podjęcie. Rada Nadzorcza wyraża także pozytywną opinię na temat pozostałych dwóch uchwał planowanych do podjęcia przez NWZ, ze względu na konieczność dokonania wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Jednocześnie zastrzega, że Radzie Nadzorczej nie zostali przedstawieni kandydaci na członka Rady Nadzorczej, więc nie może się wypowiedzieć na temat treści uchwały powołującej konkretną osobę.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

08.02.2007 - Uzasadnienie zwołania NWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, podaje następujące uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 01.03.2007 r. w trybie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 8/2007 z dnia 7.02.2007 r., ma być:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw do akcji i praw poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.

Niniejsza uchwała stanowi uzupełnienie powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22.11.2006 r. uchwały nr 6/2006 w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, której treść została zamieszczona w raporcie bieżącym 50/2006 z dnia 22.11.2006 r. Uprzednio podjęta uchwała NWZ odnosiła się wyłącznie do akcji, natomiast pomijała niezbędne postanowienia związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym praw poboru i praw do akcji. Niniejsza uchwała stanowi formalne uzupełnienie tego braku.

2. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, w związku z jego rezygnacją oraz podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

Podjęcie tych uchwał wiąże się z decyzją członka Rady Nadzorczej o rezygnacji z pełnionej funkcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 1/2007 z dnia 2.01.2007 r. Natomiast z uwagi na wymóg co najmniej pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej w spółkach publicznych, wynikający z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niezbędne jest powołanie członka Rady Nadzorczej, który zastąpi członka rezygnującego z dalszego pełnienia funkcji w Radzie.

2006

14.11.2006 - Uzasadnienie zwołania NWZ Spółki, proponowanej treści uchwał i opinia Rady Nadzorczej
22.06.2006 - Opinia Rady Nadzorczej nt. projektów uchwał na obrady WZ Spółki

Na Posiedzeniu Rady Nadzorczej ATM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

Zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt. 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Rada Nadzorcza stwierdza, że wyraża pozytywną opinię nt. projektów uchwał nr 1/2006, 2/2006, 3/2006 oraz 4/2006 i rekomenduje ich podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników stosownie do treści art. 395 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

13.06.2006 - Uzasadnienie zwołania ZWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, podaje następujące uzasadnienie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30.06.2006 r. w trybie art. 395 i 399 kodeksu spółek handlowych. Celem zwołania zgromadzenia było podjęcie uchwał przewidzianych w art. 395 ksh.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005;
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2005;
3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005;
4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2005.

Uzasadnieniem do umieszczenia wszystkich ww. punktów w porządku obrad jest zastosowanie się do wymogów wynikających z art. 395 kodeksu spółek handlowych.

29.03.2006 - Folder „Raport roczny 2005”

Treść folderu udostępniamy między innymi w wersji elektronicznej.

Folder raport roczny 2005

09.03.2006 - Komentarz Zarządu do aktualnej ceny akcji

Zarząd ATM S.A., w związku z pytaniami kierowanymi przez Inwestorów, wyraża swoją opinię, że aktualny znaczny spadek cen akcji ATM S.A. spowodowany był prawdopodobnie informacjami prasowymi o proteście złożonym przez TP S.A. w związku z wyborem przez Ministerstwo Sprawiedliwości w procedurze przetargowej oferty konsorcjum z udziałem ATM S.A. Tym samym trwający już dwa lata przetarg wszedł powtórnie w skomplikowaną fazę formalno-prawną i termin jego ostatecznego rozstrzygnięcia może się znacznie opóźnić.

Zarząd informuje, że realizacja umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości jest dla Spółki, ze względu na jej wielkość i zgodność z posiadanymi przez Spółkę kompetencjami, bardzo pożądanym kontraktem. Jednakże, zdając sobie sprawę ze złożoności i wielkości przetargu, a co za tym idzie — z niezmiernie długiego procesu wyłaniania w takich przypadkach wygrywającej oferty, Zarząd Spółki w ogóle nie brał pod uwagę ewentualnych efektów z realizacji tej umowy w planach przychodów na rok 2006 i następne. Pozytywne rozstrzygnięcie przetargu będzie miało jedynie dodatkowy korzystny wpływ na wyniki Spółki. Negatywne rozstrzygnięcie (lub brak takiego rozstrzygnięcia w najbliższym czasie) nie będzie powodowało korekty planów Spółki na rok bieżący.

Dodatkowym aspektem wpływającym na przecenę akcji ATM S.A. jest z pewnością ogólna sytuacja na Giełdzie. Biorąc jednak pod uwagę plany rozwojowe Spółki wydaje się, że aktualny spadek cen może być okazją do korzystnego powiększenia swojego portfela inwestycyjnego o akcje ATM S.A..

Przy tej okazji Zarząd wspomina zdarzenia sprzed 17 miesięcy, kiedy to w kilka dni po pierwszej ofercie publicznej akcji ATM S.A., pojawiła się informacja prasowa, że nowa oferta TP S.A. w zakresie usług dostępu do Internetu będzie stanowiła dotkliwą konkurencję dla usług świadczonych przez ATM. Cena akcji ATM S.A. spadła w ciągu kilku dni o 8% z poziomu 23 zł do 19 zł. Jak się potem okazało, zakup akcji po tej cenie był bardzo dobrą decyzją inwestycyjną…

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. zastrzega, że powyższe informacje nie mają charakteru jakichkolwiek rekomendacji co do podejmowania decyzji inwestycyjnych, które każdy z Inwestorów podejmuje zgodnie z własną wiedzą i przekonaniem.

06.03.2006 - Komentarz Zarządu w sprawie przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości

W związku z pytaniami zadawanymi przez inwestorów Zarząd ATM S.A. informuje, że sprawa ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu na budowę i utrzymanie sieci WAN, w którym została wybrana oferta konsorcjum firm Crowley Data Poland Sp. z o.o., Exatel S.A. i ATM S.A., pozostaje ciągle otwarta. W związku ze złożoną sytuacją formalno-prawną tego przetargu, trudno wyrokować jakie nastąpi rozstrzygnięcie i zależy to głównie od stanowiska zamawiającego, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości. ATM S.A. jest gotowa przystąpić do realizacji tego projektu niezwłocznie po podpisaniu umowy. W przypadku gdyby jednak kontrakt ten nie doszedł do skutku, Spółka wykona swoje plany poprzez realizację pozostałych projektów. Niezwłocznie po uzyskaniu wiążących informacji o sposobie rostrzygnięcia przetargu Spółka poinformuje o tym inwestorów.

17.02.2006 - Komentarz Zarządu ATM S.A. do Raportu bieżącego nr 12/2006

W związku z informacją o sprzedaży akcji przez niektórych akcjonariuszy założycieli Spółki, Zarząd ATM S.A. informuje, że zbycie akcji zostało dokonane przez te osoby wyłącznie w celu uzyskania środków finansowych na cele prywatne. Termin zbycia akcji został wyznaczony zgodnie z przekonaniem, że większe pakiety akcji akcjonariuszy założycieli powinny być oferowane do sprzedaży dopiero wtedy, kiedy wyniki roczne spółki są znane wszystkim inwestorom (czyli po ogłoszeniu raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku).

Każdy z akcjonariuszy zbywał tylko część posiadanych przez siebie akcji, a mianowicie:

 • Roman Szwed (Prezes Zarządu) — 50.000 akcji z posiadanych 473.136 akcji,
 • Piotr Puteczny (Doradca Zarządu) — 33.106 akcji z posiadanych 241.106 akcji,
 • Dariusz Kiełkowski (Prokurent) — 20.000 akcji z posiadanych 120.000 akcji,
 • Tomasz Tuchołka (Wiceprezes Rady Nadzorczej) — 11.500 akcji z posiadanych 13.773 akcji.

Akcjonariusze Ci — zgodnie z wiedzą Zarządu — aktualnie nie przewidują dalszych transakcji sprzedaży akcji w bieżącym roku. Akcji nie wyzbywali się i nie przewidują wyzbywać się pozostali akcjonariusze założyciele ATM S.A., to jest Tadeusz Czichon, Beata Czichon i Antoni Chalimoniuk.

Sprzedaż akcji została dokonana na rzecz inwestorów wykazujących bardzo duże zainteresowanie nabyciem znacznych pakietów akcji w ATM S.A. i w związku z tym nie miała żadnego wpływu na równowagę podaży i popytu akcji ATM S.A. w notowaniach giełdowych w dniu 15.02.2006 r.

13.02.2006 - Nowa technologia dostępu do informacji w Internecie - komentarz Zarządu ATM S.A. do RB nr 10/2006
02.02.2006 - ATM inwestuje w spółki technologiczne - komentarz Zarządu ATM S.A. do RB nr 6/2006

Decyzja o objęciu udziałów w ATM-Mobile Sp. z o.o. i pośredni zakup dwóch innych spółek stanowi spełnienie wcześniejszych zapowiedzi Zarządu dotyczących zamiaru przejmowania mniejszych firm w celu poszerzania palety oferowanych przez ATM S.A. usług dodanych do telekomunikacji. Zarząd przyjął strategię rozwoju Spółki na najbliższe lata, zgodnie z którą zamierza aktywnie poszukiwać, rozwijać i wdrażać innowacyjne rozwiązania dające operatorom telekomunikacyjnym możliwość uzyskania dodatkowych przychodów, a końcowym użytkownikom — dostęp do narzędzi podnoszących jakość życia oraz do wartościowych treści. W szczególności dotyczy to rozwiązań, które są zgodne ze światowymi trendami rozwoju teleinformatyki, mają duży potencjał wzrostu i dają Spółce szansę na uzyskanie istotnego udziału w rynku. W ocenie Zarządu ATM S.A. takie walory mają rozwiązania umożliwiające wszechstronne wykorzystanie telefonii mobilnej oraz usługi sieciowej dystrybucji treści cyfrowych.

System mPay stanowi nowatorskie w skali światowej rozwiązanie płatności mobilnych. Od konkurencyjnych propozycji odróżnia się możliwością przeprowadzenia dowolnego rodzaju transakcji za pomocą dowolnego telefonu komórkowego dostępnego na rynku — zawsze według jednego, prostego scenariusza. Niezwykłą zaletą systemu jest to, że nie wymaga on żadnych modyfikacji telefonu komórkowego, ani instalowania na nim jakiegokolwiek oprogramowania, a jednocześnie zapewnia zachowanie wszelkich wymaganych parametrów bezpieczeństwa i niezaprzeczalności transakcji. Cechy te pozwalają na szybkie i masowe wdrożenie systemu praktycznie bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków po stronie współpracujących z nim banków czy operatorów. Rozwiązanie oparte na technologii narzędziowej firmy Oracle zostało pozytywnie zweryfikowane przez Oracle Wireless Center of Excellence. Nakierowany głównie na zastosowania, w których dominują płatności gotówkowe oraz takie, w których użycie istniejących instrumentów płatniczych jest z różnych przyczyn utrudnione lub nieopłacalne, system mPay może stać się znakomitym uzupełnieniem kart płatniczych czy usług telekomunikacyjnych typu „Premium Rate”. Spółka podpisała list intencyjny z pierwszym z krajowych operatorów telefonii komórkowej na współpracę przy wdrożeniu tego systemu. System pozwoli na osiągnięcie znaczących dodatkowych przychodów przede wszystkim przez operatorów telekomunikacji mobilnej i banki. Udział mPay S.A. w tym przedsięwzięciu może w ciągu najbliższych 5 lat osiągnąć poziom przychodów rzędu 100 mln zł i zysku netto rzędu 20 mln zł rocznie. Projektem mPay zainteresowane są międzynarodowe firmy, co stwarza perspektywy wdrożenia tego systemu również poza granicami kraju.

System rec-order odwołuje się do rosnącej popularności technik marketingowych opartych na zjawisku tzw. „impulse purchase”, czyli dokonywania zakupów pod wpływem impulsu. Opierając się na innowacyjnym rozwiązaniu technologicznym umożliwia dokonywanie zakupów treści cyfrowych i usług interaktywnych związanych z przekazem audio/wideo nadawanym przez nadawców radiowo-telewizyjnych. Jednocześnie system zapewnia pełną obsługę kanału zwrotnego pomiędzy użytkownikiem telefonu, a nadawcą. Cechy te powodują, że serwis rec-order stanowi połączenie sklepu internetowego z usługami teległosowań i telekonkursów. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na znaczne uproszczenie obsługi serwisu, zwiększając jednocześnie jego możliwości — użytkownik słuchając stacji radiowej bądź oglądając telewizję może nawet jednym naciśnięciem klawisza w telefonie zakupić nadawane w danej chwili treści (np. piosenkę czy film), bądź wziąć udział w interaktywnej zabawie telefonicznej. Rozwiązanie pilotowe zostało wdrożone we współpracy z rozgłośnią Radiostacja i siecią Heyah. Planowane jest rozszerzenie współpracy na kolejnych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz udostępnienie usługi w sieciach innych operatorów mobilnych. Wstępne oszacowania przychodów Spółki w ciągu najbliższych trzech lat dają wynik sięgający kilku milionów złotych przychodów i ok. 500 tys. zł zysku.

Produkty obu Spółek są na tyle innowacyjne, że trudno precyzyjnie określić wielkość przychodów i zysków, które dzięki oferowaniu tych produktów zostaną uzyskane. Stąd podawane wielkości mają jedynie charakter szacunkowy. Zarząd ATM S.A. uważa jednak, że w przypadku powodzenia w uplasowaniu tych produktów na rynku, z każdego z nich możliwe jest uzyskanie przychodów i zysków przekraczających obecne wyniki ATM S.A., co z pewnością uzasadnia podjęcie decyzji o objęciu udziałów w ATM-Mobile Sp. z o.o. i związanych z tym inwestycjach.

13.01.2006 - Zarząd ATM S.A. o cenie akcji

Zarząd ATM S.A. wyraża swoje zadowolenie z faktu, że na koniec 2005 roku kurs akcji wyniósł 68 zł, co dało ponad 3-krotny wzrost ceny akcji od ich debiutu na giełdzie 15 miesięcy temu. Wynik ten odzwierciedla pozytywną ocenę dotychczasowych osiągnięć Spółki przez Inwestorów.

Zarząd zwraca uwagę, iż zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 49/2005, przewidywany zysk netto spółki w 2005 roku będzie ponad dwukrotnie wyższy niż wcześniej planowano.

Jeszcze nigdy perspektywy Spółki nie wyglądały tak pomyślnie, jak na początku 2006 roku, ze względu na sprawdzającą się strategię i pozyskanie dodatkowych środków inwestycyjnych na przyspieszenie rozwoju. Ponieważ wyniki czwartego kwartału i wstępne wyniki roku 2005 zostaną podane do wiadomości publicznej w połowie lutego, wtedy też zostanie opublikowana strategia dalszego rozwoju firmy na najbliższe lata.

Spółka ma w planie przejęcia kilku firm i wprowadzenie na rynek nowych produktów, które dadzą szanse zaistnienia Spółce także na rynkach światowych. Kilka dużych międzynarodowych korporacji interesuje się zacieśnieniem współpracy z ATM S.A., co daje dodatkowa satysfakcję i zwiększa szansę sukcesu w 2006 r. Zarząd ATM S.A. nie widzi żadnych obiektywnych przyczyn mogących powodować aktualny spadek kursu akcji spółki na GPW. Obserwowany spadek ceny może stanowić naturalną korektę po znacznych wzrostach w minionym okresie.

Zarząd uważa, że Spółka ma doskonałe szanse na kontynuowanie wzrostu cen akcji w 2006 roku, a przygotowywana strategia dynamicznej ekspansji Spółki z pewnością te szanse urzeczywistni.

2005

14.12.2005 - Komentarz Zarządu

Wobec pytań kierowanych do nas przez akcjonariuszy w sprawie planowanego dopuszczenia do obrotu akcji menedżerskich, Zarząd ATM S.A. sformułował poniższe wyjaśnienie.

Dnia 22 grudnia 2005 r. zostanie dopuszczona do obrotu giełdowego pierwsza transza akcji serii E, wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym. Akcje te zostały nabyte przez kluczowe osoby spośród kadry menedżerskiej ATM S.A. w połowie 2005 roku. Osoby, o których mowa, wcześniej — w ramach poprzednich programów motywacyjnych, jeszcze przed debiutem giełdowym Spółki — nabywały akcje, które są już dopuszczone do obrotu giełdowego. Jeżeli więc osoby te miałyby zamiar sprzedawać posiadane akcje, to najpewniej już by to zrobiły, gdyż nie miały powodów do czekania na dzień 22 grudnia. Ponadto, kadra menedżerska ATM w znakomitej większości przypadków nie wyzbywa się akcji swojej Firmy, wierząc w perspektywy znaczącego wzrostu ich wartości w przyszłości.

Podsumowując, zdaniem Zarządu Spółki — chociaż nie można mieć co do tego pewności, a zatem poniższej opinii nie należy traktować jako gwarancji określonych zachowań konkretnych osób — formalne dopuszczenie dodatkowych akcji ATM S.A. do notowań giełdowych nie powinno mieć wpływu na podaż akcji Spółki na GPW ze strony ich posiadaczy.

08.12.2005 - Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Treść uzasadnienia przedstawiamy jako plik pdf.

Uzasadnienie zwołania WZA

23.11.2005 - Forum Akcjonariat

Zarząd ATM S.A. zaprasza inwestorów zainteresowanych naszą spółką do odwiedzenia naszego stoiska nr 22 na Forum Akcjonariat, organizowanym w Centrum Giełdowym (Warszawa, ul. Książęca 4) w dniu 25 listopada br. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Giełdę Papierów Wartościowych.
W ramach konferencji, o godz. 12.45 w sali konferencyjnej Centrum, Wiceprezes Zarządu ATM S.A. dokona krótkiej prezentacji firmy. W rozmowach indywidualnych chętnie podzieli się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat dnia dzisiejszego i dalszych szans rozwoju Spółki.

Bliższe informacje na temat konferencji: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

01.07.2005 - Folder „Raport roczny 2004”

Treść folderu udostępniamy między innymi w wersji elektronicznej.

Folder raport roczny 2004

22.06.2005 - Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał ZWZ

Zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, Zarząd Spółki przekazuje opinię Rady Nadzorczej o projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30.06.2005 r. Rada Nadzorcza opinię tę zawarła w Uchwale nr 4 podjętej na swoim posiedzeniu w dniu 9.06.2005 r.:

„Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt. 2 «Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005», Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. wyraża pozytywną opinię nt. uchwał nr 1/2005, 2/2005, 3/2005 oraz 4/2005 z uwagi na obowiązek ich podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników stosownie do treści art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
2. wyraża pozytywną opinię nt. uchwały nr 5/2005 z uwagi konieczność zmian w statucie w zakresie:

a. precyzyjnego określenia wysokości kapitału zakładowego spółki i ilości akcji zwykłych na okaziciela serii F (§ 6 ust. 1);
b. zwoływania posiedzeń rad nadzorczych drogą elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem (§ 14 ust. 3);
c. zmian proceduralnych (§ 14 ust. 6 i § 15 ust. 2 lit. j));

3. wyraża pozytywną opinię nt. uchwały nr 6/2005 z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian proceduralnych do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 5 ust. 5 i § 10 ust. 3);
4. wyraża pozytywną opinię nt. uchwały odnośnie przyjęcia do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w «Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005», które zostały uchwalone na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

07.06.2005 - Uzasadnienie zwołania ZWZ Spółki

Zarząd ATM S.A., działając zgodnie z zasadą nr 2 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, podaje następujące uzasadnienie żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30.06.2005 r. w trybie art.395 i 399 kodeksu spółek handlowych. Celem zwołania zgromadzenia było podjęcie uchwał przewidzianych w art.395 ksh, odnowienie oświadczenia o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wprowadzenie zmian porządkowo-formalnych do Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004;
 2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2004;
 3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004;
 4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004;
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.

Uzasadnienie do poszczególnych punktów jest następujące:

Ad.1-4.
Te punkty porządku obrad wynikają z obowiazków narzuconych przez art. 395 kodesku spółek handlowych.

Ad.5.
Zmiany porządkowe w Statucie Spółki obejmują:

 • ustalenie faktycznej liczby akcji serii F, która w poprzedniej wersji Statutu była określona przedziałem (nie więcej niż…) i wynikała z postępowania przed emisją publiczną akcji,
 • wyrażenie zgody na zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną, zgodnie z regulacjami ujętymi w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 • zmianę formy wyrażenia zgody przez członka Rady Nadzorczej na odbycie posiedzenia Rady bez formalnego zwołania: zamiast podpisu na liście obecności wprowadza się podpis pod protokołem z obrad Rady,
 • zmianę terminu wyrażenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą, dostosowując je do terminu składania raportu rocznego.

Ad.6.
Proponowane zmiany porządkowe w Regulaminie Rady Nadzorczej obejmują poprawkę błędów formalnych i dostosowanie terminów przekazywania przez Radę zwięzłej oceny Spółki do terminów wynikających z terminów publikacji raportu rocznego.

Ad.7.
Uchwała w sprawie kontynuacji stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartego w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005” wynika ze zmian wprowadzonych przez Zarząd i Radę Giełdy w 2005 r.

06.05.2005 - Komentarz Zarządu do wyników Spółki w I kwartale 2005 r.

Szanowni Akcjonariusze!

Po ogłoszeniu wyników Spółki za I kwartał 2005 r. z przykrością zaobserwowaliśmy znaczny spadek ceny akcji ATM S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Można stwierdzić, że jest to zrozumiałe ze względu na ujemny zysk zanotowany przez Spółkę w tym okresie. Niemniej wydawało nam się, że informacją dodatkową do skróconego sprawozdania finansowego przekonaliśmy inwestorów, że wynik ten nie jest niczym niezwykłym i jest zgodny z zamierzeniami (zatwierdzonym budżetem!) Spółki na 2005 rok, a w żadnym razie nie stanowi zagrożenia dla realizacji założonych planów rocznych. Plany te — przypominając zapisy w prospekcie emisyjnym — to między innymi 8 mln zł zysku netto w 2005 r. Jesteśmy głęboko przekonani, że już na zakończenie pierwszego półrocza 2005 r. Spółka wypracuje zysk (narastająco za 6 miesięcy w roku).

Strata w pierwszym kwartale wynika z realizacji naszych zamierzeń. Spółka w minionych dwóch kwartałach dokonała dużego wysiłku, mającego na celu dalsze zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zysków. Nakłady na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej wyniosły blisko 10 mln zł. Zwiększyliśmy stan zatrudnienia o 25 osób (w pionach handlowych i inżynierskich), ponieśliśmy koszty marketingu związanego z wypromowaniem naszych produktów eksportowych. Są to świadomie podjęte działania, które spowodowały zwiększenie kosztów stałych firmy z kwoty 7,7 mln zł w I kwartale 2004 r. do 9,5 mln zł w I kwartale 2005 r. Są one skierowane na efekty długoterminowe, a nie doraźne, które będą skutkowały wzrostem przychodów i osiąganej marży w następnych kwartałach 2005 r. Natomiast przejściowo tak duży wysiłek poniesiony na zwiększenie potencjału firmy musi skutkować pogorszeniem wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zwracamy uwagę, że osiągnięte przychody ze sprzedaży i marża w I kwartale 2005 r. były nieomal identyczne jak rok wcześniej. I jest to wiadomość pozytywna, zważając na fakt, że I kwartał 2004 r. charakteryzował się wyjątkowo dobrymi rezultatami jak na początek roku i stanowił wyraźny przełom, rozpoczynający szybki wzrost przychodów Spółki.

Z powyższych powodów doradzamy wszystkim Akcjonariuszom, którzy obdarzyli Spółkę zaufaniem inwestując w zakup jej akcji, aby zachowali wiarę w długoterminowy wzrost kursu akcji. My — jako Zarząd Spółki — tę wiarę utrzymujemy, a posiadane przez nas akcje traktujemy jako dobrą, długoterminową inwestycję i z całą pewnością będziemy nadal zwiększać nasze zaangażowanie w ATM S.A. poprzez dalsze zakupy akcji.

Zarząd ATM S.A.

Roman Szwed
Tadeusz Czichon

25.04.2005 - Konferencja WallStreet 2005

Zarząd ATM S.A. zaprasza inwestorów zainteresowanych naszą spółką do udziału w konferencji Wallstreet 2005, organizowanej w Zakopanem w dniach 12—15 maja br. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych.

W ramach konferencji, w bloku „Targi Akcjonariat 1” w dniu 12.05, Wiceprezes Zarządu ATM S.A. dokona krótkiej prezentacji firmy. W rozmowach indywidualnych chętnie podzieli się z Państwem swoimi spostrzeżeniami na temat dnia dzisiejszego i dalszych szans rozwoju Spółki.

Bliższe informacje na temat konferencji: http://www.sii.org.pl/ws9.php

09.02.2005 - Konferencja pt. „Z BDM na Giełdę”

Bankowy Dom Maklerski PKO BP wraz Giełdą Papierów Wartościowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem „Z BDM na Giełdę”. Jest to ogólnopolski cykl spotkań, które maja na celu promowanie Giełdy Papierów Wartościowych jako źródła pozyskiwania kapitału dla spółek. Impreza jest skierowana przede wszystkim do Małych i Średnich Przedsiębiorstw w celu pokazania niezbędnych kroków, jakie firma powinna podjąć, aby stać się spółką giełdową. Prelegentami będą przedstawiciele GPW, firmy audytorskiej oraz Tadeusz Czichon, Wiceprezes ATM S.A., który będzie prezentował doświadczenia ATM jako spółki, która z dużym sukcesem zadebiutowała na GPW za pośrednictwem BDM.

Miejsce konferencji: Centrum Finansowe, ul. Puławska 15, Warszawa
Data: 24 lutego 2005 roku (czwartek)

Plan konferencji

10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Otwarcie konferencji – BDM
11.15 Jak sprawnie przejść procedurę zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd – Przedstawiciel BDM, Pytania
11.45 Jak zostać spółką giełdową – Przedstawiciel GPW, Pytania
12.30 Przerwa kawowa
12.45 Jak zostaliśmy spółką Giełdową – Tadeusz Czichon, Wiceprezes ATM S.A.
13.30 Współpraca z audytorem przy wprowadzeniu spółki na Giełdę – Przedstawiciel Ernst & Young, Pytania
14.30 Losowanie nagrody niespodzianki dla uczestników konferencji

2004

01.10.2004 - Uzasadnienie zwołania NWZ Spółki

Uzasadnienie prezentujemy jako plik pdf.

Uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia

16.09.2004 - Rozliczenie wpłat na akcje i planowany debiut na GPW

Na podstawie danych otrzymanych z BDM PKO BP, wpłaty na akcje zostały rozliczone i w dniu 17 września nadpłaty będą przelewane z powrotem na Państwa konta.

Pierwsze notowanie akcji na GPW odbędzie się 28 września.

13.09.2004 - List do inwestorów

Szanowni Państwo,

Zarząd ATM S.A. chciałby podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się nabyć akcje naszej Spółki w ramach Pierwszej Oferty Publicznej. Bardzo cenimy sobie zaufanie, jakim Państwo obdarzyli Spółkę i jej Zarząd powierzając jej część swoich kapitałów. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa inwestycja była inwestycją pomyślną i przyniosła Państwu oczekiwane zyski.

Spółka nasza jest firmą technologiczną, charakteryzującą się wysokim profesjonalizmem w swojej branży. Chcemy, żeby ten profesjonalizm, otwartość i przejrzystość działania były podstawą w relacjach Spółki z naszymi Inwestorami. Pragniemy, aby wszyscy Akcjonariusze mieli wiedzę na temat tego, co w Spółce się dzieje, jakie odnosi sukcesy, jakie przed Spółką są szanse, ale także jakie mogą wystąpić zagrożenia.

W wyniku Pierwszej Oferty Publicznej liczba Akcjonariuszy naszej Spółki zwiększyła się o ponad 600 osób (fizycznych i prawnych). W związku z tym całkowita liczba Akcjonariuszy w dniu pierwszego notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych przekroczy 700. Chcielibyśmy zapewnić wszystkim Akcjonariuszom równy i pełny dostęp do wszystkich ważnych informacji na temat Spółki i zamierzamy ten obowiązek rzetelnie wypełniać.

W związku z powyższym, poza informacjami przekazywanymi obowiązkowo w raportach bieżących i okresowych, zachęcamy Państwa do zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na naszych stronach WWW, a w szczególności na stronie Start i Aktualności. Będziemy dokładali starań, aby zamieszczane tam były na bieżąco wszystkie ważne informacje dotyczące naszej Spółki.

Życzymy udanych inwestycji i zadowolenia z nabycia akcji ATM S.A.

Prezes Zarządu — Roman Szwed
Wiceprezes Zarządu — Tadeusz Czichon

20.08.2004 - ATM S.A. publikuje prospekt emisyjny

Treść prospektu emisyjnego udostępniamy między innymi w wersji elektronicznej.

10.08.2004 - Akcje ATM S.A. dopuszczone do obrotu publicznego

Decyzją Komisji Papierów Wartościowych nr DSP/E/4110/19/35/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. akcje ATM S.A. zostały dopuszczone do obrotu publicznego.