Pozycja ATM na rynku

 • Według danych firmy badawczej PMR ATM jest liderem rynku data center w Polsce — posiada około 12% udziału w całkowitej powierzchni brutto pod komercyjne usługi kolokacji i hostingu. Dalsze umacnianie pozycji lidera możliwe jest dzięki prowadzonemu programowi inwestycyjnemu. Ponadto, według tej samej firmy badawczej, ATM jest trzecim pod względem powierzchni brutto operatorem centrów danych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Ponadto ATM, jako operator sieci Atman, jest czołowym operatorem sieci światłowodowych w największych miastach w Polsce, który dodatkowo posiada ponad 15 tys. km łączy międzymiastowych i międzynarodowych oraz jest obecny w kilku znaczących węzłach wymiany ruchu IP w Europie.

Najważniejsze cechy polskiego rynku data center

 • Największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Korzystne położenie na mapie Europy — na trasie pomiędzy Wschodem a Zachodem
 • Wczesne stadium rozwoju — bardziej dynamiczny wzrost niż w Europie Zachodniej (w ciągu ostatnich 5 lat dynamika rzędu kilkunastu procent rocznie)
 • 5 największych graczy posiada łącznie ok. 40% całkowitej powierzchni kolokacyjnej, reszta rynku silnie rozproszona (wiele małych serwerowni)
 • Warszawa centrum zainteresowania (prawie 60% udziału w całkowitej podaży powierzchni kolokacyjnej w Polsce)
 • Większość projektów cechuje skalowalność (etapowanie inwestycji)
 • Przybywa obiektów neutralnych operatorsko
 • Zwiększająca się skłonność klientów do outsourcingu IT (wciąż jednak duży potencjał do wzrostu)
 • Nowe serwerownie spełniają aktualne standardy międzynarodowe

Perspektywy rynku data center w Polsce

 • Przewidywane przez niezależnych analityków średnie roczne tempo wzrostu rynku data center w Polsce wynosi kilkanaście procent
 • Dalsza konsolidacja sektora DC i wzrost znaczenia kilku kluczowych graczy
 • Relatywnie stała struktura branżowa popytu, wzrost roli MSP jako klientów centrów danych
 • Konsekwentnie rosnące zainteresowanie zagranicznych klientów Warszawą jako lokalnym hubem telekomunikacyjnym — popyt zewnętrzny powinien stać się znaczącym uzupełnieniem popytu wewnętrznego

Dlaczego popyt na usługi centrów danych i transmisję danych będzie dynamicznie wzrastał

Trendy wpływające na wzrost ilości gromadzonych i przesyłanych danych

 • Cyfryzacja przedsiębiorstw — rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przestrzeń do przechowywania danych (również w związku z tzw. Big Data)
 • Telekomunikacja — budowa sieci nowej generacji (LTE), dynamicznie rosnąca liczba urządzeń mobilnych, za pomocą których przesyłana jest coraz większa ilość danych (content delivery)
 • Wzrastająca popularność usług generujących duże wolumeny danych, jak: transmisja wideo, media społecznościowe, gry online, e-commerce
 • Dynamiczny rozwój rynku usług finansowych, na którym coraz większą rolę odgrywa handel elektroniczny oraz konieczność obsłużenia ogromnej liczby transakcji w jednostce czasu
 • Postępująca digitalizacja sektora publicznego (np. służba zdrowia)

Trendy w branży IT

 • Outsourcing IT — coraz większa chęć do umieszczania swojego sprzętu przetwarzania danych u wyspecjalizowanych dostawców usług centrów danych, zamiast budowania własnych obiektów serwerowych (koszty — efekt skali, jakość i niezawodność usług — know-how)
 • Chmura obliczeniowa (cloud computing) — przenoszenie części przetwarzania danych do firm oferujących chmurę obliczeniową, które także będą działały w oparciu o infrastrukturę oferowaną przez wyspecjalizowanych dostawców centrów danych

Wysokie bariery wejścia na rynek data center

 • Czasochłonna i kapitałochłonna budowa nowych centrów danych spełniających restrykcyjne wymagania (w tym: wysokie wymagania energetyczne)
 • Konieczność zbudowania dużego zaufania u klientów powierzających krytyczne zasoby (referencje)
 • Budowa „społeczności interesów” — zapewnienie bliskiej obecności szerokiego spektrum podmiotów (potencjalnych kontrahentów) w centrum danych
 • Niezbędna wykwalifikowana kadra inżynierska (projekt, budowa oraz bieżąca obsługa data center)
 • Potrzeba zapewnienia odpowiednio dużej liczby punktów styku sieci, pozwalających na swobodny wybór operatora i optymalne parametry transmisji danych