Oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę znajdują się w sekcji Pliki do pobrania.

Raporty dot. stosowania Dobrych Praktyk

Informacje dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki (X 2015)

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2014-2015) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki wynosił: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

W Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od początku 2014 roku do 21 maja 2015 roku udział mężczyzn wynosił również 100%, zaś od 21 maja 2015 roku mężczyźni stanowią 83,3%, a kobiety – 16,6%.

Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki (XII 2014)

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2013-2014) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki (XI 2013)

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2012-2013) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

Informacja dot. udziału kobiet i mężczyzn we władzach Spółki (XII 2011)

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW informujemy, że przez ostatnie dwa lata (2010-2011) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.

Inne informacje

Opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności

Firma ATM S.A. stara się stworzyć optymalne warunki pracy i samorealizacji wszystkim zatrudnionym. Wielkim atutem firmy jest dbałość o przyjazną atmosferę pracy oraz otwartość w relacjach pracowniczych. 

ATM S.A. jest otwarta na zatrudnianie obywateli różnych narodowości, nie toleruje żadnych przejawów dyskryminacji pod względem płci, rasy, wyznania, światopoglądu czy sprawności fizycznej. Pracownicy obdarzają się zaufaniem i traktują z szacunkiem. Firma zatrudnia i awansuje pracowników wyłącznie na podstawie ich umiejętności, osiągnięć i zdobytych kwalifikacji, a zatrudnieni są zachęcani do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Cele polityki różnorodności na rok 2016 obejmują zaplanowanie działań mających na celu wzmocnienie zrozumienia i świadomości kadry menedżerskiej w tym obszarze. Wszyscy menedżerowie całej firmy są bowiem odpowiedzialni za wdrożenie polityki różnorodności. W pierwszym okresie sprawozdawczym planowane są następujące działania:

  • opracowanie zbioru wytycznych w oparciu o przepisy prawa oraz dobre praktyki biznesowe, obejmujących zasady postępowania podczas rekrutacji, awansów, oceny pracownika
  • zakomunikowanie tych wytycznych wszystkim menedżerom
  • przypominanie wytycznych poszczególnym menedżerom przed rozpoczęciem każdego procesu
  • ustalenie wskaźników i prowadzenie pomiaru.
Informacja dot. reguły zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z Dobrymi praktykami realizowanym przez zarządy spółek giełdowych Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, m.in. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

W związku z powyższym Zarząd oświadcza, że nie posiada takiej reguły, gdyż wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom.

Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez ATM S.A. w 2010 roku

Pliki do pobrania