Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 1/2016 z 1.01.2016 r.

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ATM Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania do Spółki.

I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotowa informacja publikowana jest na stronie internetowej Spółki od dnia 4 stycznia 2016 r.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka, jako uczestnik indeksu sWIG80, zapewnia dostępność w języku angielskim wszystkich kluczowych treści zamieszczonych na swojej korporacyjnej stronie internetowej.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków RN przedstawiana będzie przez RN na ZWZ Spółki począwszy od 2016 r.

II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotowa zasada stosowana będzie (w pełnym zakresie, zgodnym z obecną treścią DPSN) przez RN począwszy od ZWZ Spółki w 2016 r.

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

– składu rady i jej komitetów,
– spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
– liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
– dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotowa zasada stosowana będzie (w pełnym zakresie, zgodnym z obecną treścią DPSN) przez RN począwszy od ZWZ Spółki w 2016 r.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotowa zasada stosowana będzie (w pełnym zakresie, zgodnym z obecną treścią DPSN) przez RN począwszy od ZWZ Spółki w 2016 r.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Przedmiotowa zasada stosowana będzie (w pełnym zakresie, zgodnym z obecną treścią DPSN) przez RN począwszy od ZWZ Spółki w 2016 r.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka stosuje się do zapisów przedmiotowej zasady z uwzględnieniem adekwatności (dot. stopnia sformalizowania sprawozdań składanych RN).

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka pracuje aktualnie nad uzupełnieniem regulacji wewnętrznych, tak, aby w pełnym zakresie uwzględnione zostały w nich postulaty przedmiotowej zasady.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma obecnie w Spółce zastosowania.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma obecnie w Spółce zastosowania.

podpisy:
Dariusz Terlecki – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu