Przedział Cenowy oferowanych akcji

Raport bieżący 01/2004 z 01.09.2004

Działając na podstawie art. 80 ust. 1 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza wraz Wprowadzającymi Polish Pre-IPO Fund SICAV oraz Polish Pre-IPO L.P. w porozumieniu z Oferującym ustaliła w dniu dzisiejszym 31 sierpnia 2004, Przedział Cenowy w którym mieścić się będzie cena Emisyjna Akcji Serii F oraz Cena Sprzedaży Akcji Serii B i D na poziomie od 20 zł do 24 zł za każdą akcję.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu