Aktualizacja treści prospektu emisyjnego

Raport bieżący 04/2004 z 01.09.2004

Zarząd ATM S.A. przekazuje w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zmiany do prospektu emisyjnego (por. załącznik).