Aktualizacja treści prospektu emisyjnego

Raport bieżący 05/2004 z 02.09.2004

Zarząd ATM S.A. przekazuje w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zmiany do prospektu emisyjnego.
W dniu 2 września 2004 została podpisana umowa o subemisję usługową dotycząca 130 000 akcji serii E z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Bankowym Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, Warszawa.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu