Aktualizacja treści prospektu emisyjnego

Raport bieżący 07/2004 z 06.09.2004

Zarząd ATM S.A. przekazuje w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zmiany do prospektu emisyjnego:

Rozdział III prospektu
Strona 56, pkt 3.12.2.3.3.2 Zasady składania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów, Zasady składania zapisów w imieniu inwestorów biorących udział w budowaniu Księgi Popytu

Jest:
Na podstawie udzielonych w Deklaracji pełnomocnictw, Oferujący lub podmiot wskazany przez Oferującego w dniach 6—7 września 2004 roku złoży zapisy w imieniu inwestorów, którzy zostali wpisani na Listę Wstępnego Przydziału. Zapisy złożone będą na taką liczbę Akcji, jaka określona jest w Liście Wstępnego Przydziału.

Powinno być:
Na podstawie udzielonych w Deklaracji pełnomocnictw, Oferujący lub podmiot wskazany przez Oferującego w dniach 6—8 września 2004 roku złoży zapisy w imieniu inwestorów, którzy zostali wpisani na Listę Wstępnego Przydziału. Zapisy złożone będą na taką liczbę Akcji, jaka określona jest w Liście Wstępnego Przydziału.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu