Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2004

Raport bieżący 08/2004 z 07.09.2004

Zarząd ATM S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2004 r.:

Raport półroczny za I półrocze 2004 r. — 30 września 2004 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2004 r. — 4 listopada 2004 r.
Podstawa prawna: §69 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139 poz. 1569 z późniejszymi zmianami).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu