Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

Raport bieżący 13/2004 z 16.09.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 30 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym członkowie Rady Nadzorczej ATM S.A Panowie Jerzy Maślankiewicz oraz Piotr Nadolski, którzy zostali powołani do Rady Nadzorczej przez byłego inwestora finansowego Polish PRE-IPO Fund, SICAV i Polish PRE-IPO L.P., złożyli rezygnacje z pełnienia ww. funkcji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu