Informacja o podpisaniu umowy znaczącej

Raport bieżący 15/2004 z 21.09.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 20.09.2004 r. zawarł umowę kredytową o kredyt odnawialny złotowy z BRE Bankiem S.A. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków, na których BRE Bank będzie udzielał Emitentowi kredytów na finansowanie zakupu towarów przeznaczonych na realizację kontraktów w zakresie integracji systemów teleinformatycznych. Limit kredytu został ustalony na 15 mln zł i ma charakter kredytu odnawialnego, to jest po spłacie części lub całości kredytu jest możliwe powtórne pobranie środków w ramach przyznanego limitu.
Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu