Przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Raport bieżący 16/2004 z 23.09.2004

Zgodnie z § 43 ust. 1 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 22.09.2004 r. uchwałą Nr 426/04 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 2.797.040 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7.60 zł (siedem złotych sześćdziesiąt groszy) każda i oznaczył je kodem PLATMSA00013 oraz 300.000 (trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7,60 zł (siedem złotych sześćdziesiąt groszy) każda i oznaczył je kodem PLATMSA00021.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu