Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego

Raport bieżący 17/2004 z 23.09.2004

Zgodnie z § 43 ust. 2 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 16.09.2004 r. Spółka złożyła w kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.097.040 (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i F oraz 300.000 (trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu