Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji


Raport bieżący 18/2004 z 24.09.2004

Zgodnie z § 42 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje:

1. Publiczna Oferta obejmująca Ofertę Menedżerską i Ofertę Otwartą rozpoczęła się 2 września a zakończyła 15 września 2004 r.

2. W dniu 7 września 2004 r. Zarząd ATM dokonał przydziału akcji serii E subemitentowi usługowemu, natomiast w dniu 13 września 2004 r. Zarząd ATM oraz Wprowadzający dokonali ostatecznego przydziału akcji serii B, D i F.

3. Publiczna Oferta obejmowała:

630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (Oferta sprzedaży)
187.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D (Oferta sprzedaży)
130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (Oferta Menedżerska)
300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F (Oferta Objęcia)

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

a) Transza Małych Inwestorów — 66,3%,
b) Transza Dużych Inwestorów:

Dla osób biorących udział w book buildingu stopa redukcji wyniosła 0%.
Dla osób nie biorących udziału w book buildingu stopa redukcji wyniosła 100%.
5. W ramach Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na 890.146 akcji, W ramach Transzy Dużych Inwestorów złożono zapisy na 835.042 akcje.

6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.247.040 akcji.

7. Akcje serii B, D, F w liczbie 1.117.040 zostały objęte po cenie 22 zł, natomiast akcje serii E zostały objęte przez subemitenta usługowego po cenie 7,60 zł.

8. W Transzy Małych Inwestorów zapisy złożyło 547 osób, natomiast w Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyło 71 osób.

9. W Transzy Małych Inwestorów akcje przydzielono 547 osobom. W Transzy Dużych Inwestorów akcje przydzielono 68 osobom.

10. Akcje serii E w ramach Oferty Menedżerskiej w liczbie 130.000 akcji zostały objęte przez subemitenta usługowego tj. Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. Faktyczna cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisyjnej wynosi 7,53 zł.

11. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 25.562.880 zł.

12. Koszty zaliczone do kosztów emisji były następujące:

W odniesieniu do akcji serii E:
Wyłącznie koszty wynikające z wynagrodzenia subemitenta usługowego w wysokości 9.000 zł.

W odniesieniu do akcji serii F:
Całkowite koszty wyniosły 804.551,22 zł, na co składają się następujące pozycje:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 98.696,72 zł
b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 455.736,10 zł
d) promocja oferty: 250.118,60 zł

W księgach rachunkowych spółki, poniesione i do poniesienia koszty emisji przy podwyższeniu kapitału zakładowego są ewidencjonowane jako należności do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. W sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości poniesione i do poniesienia koszty emisji akcji serii F zmniejszają kapitał zapasowy pochodzący z nadwyżki wartości emisji akcji ponad ich wartość nominalną (agio).

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję E wyniesie 0,07 zł, a na jedną akcje serii F 2,68 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu