Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego


Raport bieżący 19/2004 z 24.09.2004

Zgodnie z § 43 ust. 3 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu 24 września 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych podjęła uchwałę nr 309/2004, mocą której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela:

serii A w ilości 1.800.000 sztuk
serii B w ilości 630.000 sztuk
serii C w ilości 180.000 sztuk
serii D w ilości 187.040 sztuk
serii F w ilości 300.000 sztuk
Ponadto tą samą uchwała dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości 300.000 sztuk.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu