Ustalenie daty pierwszego notowania akcji

Raport bieżący 20/2004 z 24.09.2004

Zgodnie z § 43 ust. 4 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu 24 września 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych podjęła uchwały nr 310/2004 oraz 311/2004, w których postanowiono wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D oraz prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Pierwsze notowanie powyższych akcji spółki ATM S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 28 września 2004 r.

Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą i oznaczeniem „ATM”, a prawa do akcji serii F pod skróconą nazwą ATM-PDA i oznaczeniem ATMA.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu