Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 21/2004 z 24.09.2004

Zarząd ATM S.A. przekazuje następującą informację:

W celu zapewnienia przejrzystości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zaleceniami Zarządu Giełdy, w dniu 24.09.2004 r. zostały rozwiązane z dniem 24.09.2004 r., za porozumieniem stron, umowy-zlecenia zawarte pomiędzy Emitentem a trzema członkami Rady Nadzorczej, o których mowa w punkcie 7.4.3 Rozdziału VII Prospektu Emisyjnego.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu