Zmiana zasad wynagradzania Zarządu Spółki


Raport bieżący 22/2004 z 27.09.2004

Zarząd ATM S.A. przekazuje następującą informację:

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierów wartościowych Zarząd ATM S.A. informuje, że w celu zapewnienia większej przejrzystości wynagrodzeń członków Zarządu ATM S.A., zgodnie z zaleceniami Zarządu Giełdy, w dniu 27.09.2004 r. Rada Nadzorcza ATM S.A. podjęła uchwalę zmieniającą zasady wynagradzania Zarządu w ten sposób, że całe wynagrodzenie wypłacane jest z tytułu umowy o pracę, a umowy o świadczenie usług przez członków Zarządu na rzecz Spółki zostają rozwiązane za porozumieniem stron.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu