Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki


Raport bieżący 23/2004 z 29.09.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 12 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia z dniem 24.09.2004 kapitału zakładowego do kwoty 24.525.504,00 zł. Zmiana wysokości kapitału wynika z rejestracji 300.000 akcji serii E oraz 130.000 akcji serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 3.227.040 głosy.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu