Wartość księgowa Spółki

Raport bieżący 24/2004 z 29.09.2004

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierów wartościowych Zarząd ATM S.A. informuje, że wartość księgowa spółki ATM S.A., uwzględniająca zarejestrowanie podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E, F, w oparciu o ostatni publikowany raport kwartalny, wynosi 50.128.102,91 (pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu