Ustalenie daty pierwszego notowania akcji

Raport bieżący 28/2004 z 09.10.2004

Zgodnie z § 43 ust. 4 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu 8 października 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych podjęła uchwałę nr 338/2004 wyznaczającą ostatni dzień notowań 300.000 (trzystu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii spółki ATM S.A. na dzień 14 października 2004 r., oraz uchwałą 339/2004 postanowiła wprowadzić z dniem 15 października w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Warunkiem wejścia w życie uchwały 339/2004 jest dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A rejestracji akcji serii F i ich asymilacji w dniu 15 października 2004 r. z akcjami ATM S.A będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem PLATMSA00013.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu