Informacja o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii E oraz F

Raport bieżący 30/2004 z 18.10.2004

Zgodnie z § 43 ust. 1 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 12.10.2004 r. uchwałą Nr 469/04 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7,60 zł (siedem złotych sześćdziesiąt groszy) każda i oznaczył je kodem PLATMSA00039 oraz przyjąć z dniem 15 października 300.000 (trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7,60 zł (siedem złotych sześćdziesiąt groszy) każda i oznaczył je kodem PLATMSA00013.

Wraz z przyjęciem akcji serii F spółki ATM S.A. zamknięto konta praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki oznaczonych kodem PLATMSA00021.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu