Projekty uchwał i załączników na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 31/2004 z 18.10.2004

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 3 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treści projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 października 2004 roku.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu