Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 34/2004 z 28.10.2004

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt. 5 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treści Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 26 października 2004 roku:

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu