Przekroczenie progu 20% akcji

Raport bieżący 04/2005 z 26.01.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o zakupie przez Tadeusza Czichona Wiceprezesa Zarządu w transakcji pakietowej pozasesyjnej od Tomasza Tuchołki członka Rady Nadzorczej w dniu 25 stycznia 2005 r. 39 000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych po cenie 26 zł. Po tej transakcji Tadeusz Czichon posiada 659 429 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji, dających prawo do wykonywania 659 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,43% ogólnej liczby głosów.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent