Przekroczenie progu 25% akcji

Raport bieżący 08/2005 z 11.03.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o zakupie przez Tadeusza Czichona Wiceprezesa Zarządu w dniu 10 marca br. 800 (ośmiuset) akcji zwykłych po średniej cenie 32,32 zł. Po tej transakcji Tadeusz Czichon wraz z osobami spokrewnionymi posiada 807552 (osiemset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje, dające prawo do wykonywania 807552 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,02% ogólnej liczby głosów oraz taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie Tadeusz Czichon poinformował o zamiarze zwiększenia swego udziału w Spółce w najbliższych 12 miesiącach (od 0,4% do 2% akcji); celem zwiększenia udziału jest inwestycja długoterminowa w Spółkę o dużych perspektywach rozwoju.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent