Sprzedaż pakietu akcji

Raport bieżący 10/2005 z 01.04.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o sprzedaży Instytucji Finansowej w transakcji pakietowej pozasesyjnej w dniu 31 marca 2005 przez Tomasza Tuchołkę, członka Rady Nadzorczej, 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych po cenie 35 zł oraz przez Romana Szweda, Prezesa Zarządu, 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych po cenie 35 zł. Po tej transakcji Roman Szwed posiada 467 880 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji, dające prawo do wykonywania 467 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,5% ogólnej liczby głosów oraz taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent