Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 15/2005 z 29.04.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2005 roku została zawarta umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych z jednym z dziesięciu największych Banków Polskich. Łączna wartość umów z tym Bankiem, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie ujętych w prospekcie emisyjnym, przekroczyła 10% wysokości kapitału własnego. Największa z umów zawartych z tym podmiotem została podpisana 21.12.2004 i dotyczy usług związanych z Zapasowym Centrum Operacyjnym, została zawarta na okres trzech lat, a jej wartość wynosi 1 801 120 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu