Zmiana umowy znaczącej

Raport bieżący 19/2005 z 19.05.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2005 roku została zawarta umowa na dostawę urządzeń telekomunikacyjnych z jednym z operatorów telefonii mobilnej. Łączna wartość umów zawartych z tym operatorem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% wysokości kapitału własnego i wynosi 10,4 mln zł. Największa z tych umów, z dnia 15.12.2004, została zawarta na czas nieokreślony, jej wartość wynosi 4,4 mln zł i dotyczy usług telekomunikacyjnych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu