Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 24/2005 z 06.06.2005

Zarząd ATM S.A., działając na podstawie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 30.06.2005 r. o godz. 14.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004;
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku spółki za rok 2004;
3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004;
4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004;
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.

Proponowane są następujące zmiany Statutu Spółki:

Zmiana § 6 ust.1 o treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 24.525.504 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset cztery złote) i dzieli się na:
1) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 000.001 do nr 1.800.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
2) 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1.800.001 do nr 2.430.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
3) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 2.430.001 do nr 2.610.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
4) 187.040 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 2.610.001 do nr 2.797.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
5) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
6) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda.”
na
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.525.504 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset cztery złote) i dzieli się na:
1) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 000.001 do nr 1.800.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
2) 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1.800.001 do nr 2.430.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
3) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 2.430.001 do nr 2.610.000 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
4) 187.040 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 2.610.001 do nr 2.797.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
5) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E od nr 2.797.041 do nr 2.927.040 o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda,
6) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 7,60 PLN (siedem złotych 60/100) każda.”

Zmiana §14 ust.3 o treści:
„Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych.”
na
„Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych z siedmiodniowym wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem.”

Zmiana §14 ust.6 o treści:
„Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.”
na
„Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy pod protokołem.”

Zmiana § 15 ust.2 lit. j) o treści:
„przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, przy czym ocena ta będzie zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym wszystkim akcjonariuszom Spółki w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”
na:
„przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, przy czym ocena ta będzie zawarta w raporcie rocznym Spółki udostępnianym wszystkim akcjonariuszom Spółki w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 23.06.2005 do godziny 14. złożą imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a w pokoju 101 w godzinach 9.00—17.00.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu