Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 44/2005 z 24.11.2005

Zrząd ATM S.A., działając na podstawie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 16.12.2005 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Zmiana Statutu Spółki.
2. Podwyższenie kapitału rezerwowego Spółki o niepodzielny zysk z lat ubiegłych.
3. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości biurowej Spółki i zawarcie umowy leasingu na tę nieruchomość.

Proponowana jest zmiana w Statucie Spółki:

Dodanie do §16 ust. 4 o treści:
„4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 9-12-2005 do godziny 10-tej, złożą imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a w pokoju 101 w godzinach 9.00—17.00.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu