Informacja o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego

Raport bieżący 46/2005 z 05.12.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu 2 listopada 2005 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 410/2005, mocą której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, 43332 (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki ATM S.A. Wprowadzenie powyższych akcji do obrotu giełdowego nastąpi w dniu 22 grudnia 2005 pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. asymilacji wprowadzanych akcji z akcjami będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLATMSA00013”.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu