Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 47/2005 z 08.12.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treści projektów uchwał do projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ATM S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje do §16 nowy pkt. 4 o treści: „Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

Uchwała Nr 2
„W związku ze zmianą polityki firmy w odniesieniu do ewidencji środków trwałych z dniem 31.12.2004 dokonano aktywowania kosztów dotyczących ubiegłych okresów księgowych. Powstały na skutek tego niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 172.616,73 PLN Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.”

Uchwała Nr 3
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ATM S.A., na mocy §15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z tym, że przewidywana wartość transakcji przekroczy 20% kapitału własnego Spółki, wyraża zgodę na zbycie nieruchomości należącej do ATM S.A., położonej w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, obejmującej działki 29/2 oraz 29/4 z obrębu 3-05-29, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr WA6M/00210476/1 oraz WA6M/00147608/3, a także wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu tych nieruchomości.”

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu