Informacje dodatkowe o nabyciu udziałów w spółce

Raport bieżący 14/2006 z 20.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w Raporcie Bieżącym nr 6/2006 błędnie podał, że omawiana w nim transakcja nie stanowi nabycia aktywów o znacznej wartości. Nabywane udziały w spółce mPay sp. z o.o. (po zmianie nazwy: ATM-Mobile sp. z o.o.) winny być traktowane jako aktywa o znacznej wartości w związku z par. 2 ust. 5 Rozp. MF w sprawie informacji bieżących i okresowych(…). W uzupełnieniu informacji zawartych w Raporcie Bieżącym nr 6/2006 Zarząd ATM S.A. podaje zatem, że:

udziały w spółce ATM-Mobile sp. z o.o. zostały nabyte za kwotę 750 tys. zł,
pomiędzy spółką ATM-Mobile sp. z o.o. a Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, przed objęciem udziałów, nie było żadnych powiązań,
kryterium będącym podstawa uznania aktywów za znaczące było przekroczenie 20% kapitału spółki przejmowanej,
nabycie udziałów nastapiło ze środków własnych Emitenta,
wartość nominalna objętych udziałów była równa cenie za które zostały one objęte, obejmowane udziały mają charakter lokaty długoterminowej, udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki przejmowanej wynosi 60% oraz Emitent posiada 60% głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent