Zmiana polityki dywidendy

Raport bieżący 25/2006 z 08.06.2006

Zarząd ATM S.A. przyjmuje nową politykę dywidendy, która zakłada, że Akcjonariusze ATM S.A., poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej spółki, winni mieć pewność, że niezależnie od koniunktury giełdowej, ich inwestycja w akcje ATM S.A. jest inwestycją bezpieczną i korzystną w porównaniu z innymi metodami inwestowania. Dlatego Zarząd uważa, że Spółka winna wypłacać akcjonariuszom dywidendę większą niż odsetki uzyskane z lokat pieniężnych. Postanawia zatem, że będzie starał się tak prowadzić działalność Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy NIE MNIEJSZEJ niż stopa procentowa EURIBOR dla rocznych depozytów w euro, powiększona o 0,5%, obliczona od aktualnej wartości rynkowej Spółki. Wartość rynkowa Spółki będzie obliczana jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia z notowań akcji na GPW w ostatnim miesiącu roku obrotowego. Stopa procentowa EURIBOR zostanie pobrana dla ostatniego notowania w ostatnim dniu roku obrotowego.

Zarząd ATM S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości określonej powyżej.

Tym samym Zarząd Spółki uważa, ze prawo akcjonariuszy do otrzymania dywidendy ze Spółki winno być rozpatrywane niezależnie od zapotrzebowania Spółki na kapitał niezbędny do dalszego szybkiego rozwoju, finansowania długoterminowych inwestycji czy przejmowania innych podmiotów. Dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którzy już zaufali Spółce i powierzyli jej swoje środki. Oferty podwyższenia kapitału kierowane będą do nowych inwestorów lub inwestorów planujących zwiększenie swojego kapitałowego zaangażowania w Spółce, którzy widzą w takiej inwestycji możliwość uzyskania dużych korzyści w przyszłości.

W związku z powyższym Zarząd modyfikuje także swoją zapowiedź co do wielkości dywidendy za rok 2005. Ponieważ średni kurs akcji ATM S.A. na zamknięcie notowań w grudniu 2005 wyniósł 64,1571 zł, a stopa EURIBOR dla depozytów rocznych w euro w dniu 31.12.2005 r. wynosiła 2,8360, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie dywidendy za 2005 r. w wysokości 2,15 zł na akcję, czyli w łącznej wysokości 6 938 136 zł, zamiast dotychczas zapowiadanej dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Proponowana dywidenda w nowej wysokości stanowi ok. 36% zysku netto uzyskanego przez Spółkę w 2005 roku.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu