Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 28/2006 z 03.07.2006

Zarząd ATM S.A. przedstawia uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2006 roku:

 

UCHWAŁA NR 1/2006
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2005 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 126 652 670,37 złotych, zyskiem brutto w wysokości 22 970 106,18 złotych oraz zyskiem netto 19 250 104,18 złotych.

 

UCHWAŁA NR 2/2006
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2005

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. postanawia przeznaczyć z zysku netto Spółki za 2005 rok w wysokości 19 250 104,18 złotych:

1) 6 938 136,00 zł na dywidendę, czyli 2,15 zł na każdą akcję,
2) 12 311 968,18 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

Stosownie do zapisów art. 348 § 3 ksh oraz § 23 ust. 3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. ustala:

1) dzień dywidendy na 14.07.2006 r.
2) termin wypłaty dywidendy na dzień 14.08.2006 r.

 

UCHWAŁA NR 3/2006
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkom Zarządu Spółki Panom: Romanowi Szwedowi oraz Tadeuszowi Czichonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

UCHWAŁA NR 4/2006
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2005

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki Panom: Janowi Wojtyńskiemu, Tomaszowi R. Chilińskiemu, Janowi Madeyowi, Tomaszowi Tuchołka i Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu