Nabycie akcji przez zarząd spółki

Raport bieżący 32/2006 z 12.07.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w ramach realizacji „Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej, Pracowników Spółki, Współpracowników Spółki i innych Osób Wskazanych przez Zarząd”, opisanego w prospekcie emisyjnym ATM S.A. z dnia 12 maja 2004 r., zostały objęte przez członków zarządu akcje serii E, przysługujące im za lata 2004 i 2005. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, członkowie zarządu nabyli w dniu 11.07.2006 r. od subemitenta usługowego, po cenie nominalnej 7,60 zł za akcję, następujące ilości akcji:

Roman Szwed, Prezes Zarządu, 29 089 akcji, zwiększając swój stan posiadania z 423 136 akcji (13,11%) do 452 225 akcji (14,01%),
Tadeusz Czichon, Wiceprezes Zarządu, 26 939 akcji, zwiększając swój stan posiadania z 687 900 akcji (21,32%) do 714 839 akcji (22,15%).

Ilość akcji i udział w kapitale zakładowym spółki jest równa ilości głosów i udziałowi procentowi głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu