Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 33/2006 z 13.07.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniach 30.06—12.07.2006 r. umowy z firmą telekomunikacyjną Crowley Data Poland, na mocy których ATM dostarczyła CDP urządzenia do obsługi sieci teletransmisyjnej w technologii radiowej i światłowodowej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest sumaryczna wartość wszystkich umów zawartych z CDP w wymienionym wyżej okresie, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość tych umów wyniosła 8,7 mln zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu