Zawarcie znaczącej umowy, informacje dodatkowe

Raport bieżący 34/2006 z 14.07.2006

Zarząd ATM S.A. przekazuje dodatkowe informacje, jakie nie zostały zawarte w raporcie bieżącym 33/2006, dotyczącym zawarcia znaczącej umowy z firmą Crowley Data Poland:
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest sumaryczna wartość wszystkich umów zawartych z CDP w dniach 30.06—12.07.2006, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość tych umów wynosła 8,7 mln zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent