Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w roku 2005

Raport bieżący 35/2006 z 14.07.2006

W roku 2005 zostały przkazane do publicznej wiadomości, informacje ujęte w załączniku. Wszystkie te infomacje są dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.atm.com.pl.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu