Informacja o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego

Raport bieżący 37/2006 z 07.08.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2006 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 278/2006, mocą której dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, 66 828 (sześćdziesiąt sześć osiemset dwdzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii E spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7,60 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLATMSA0039.
Wprowadzenie powyższych akcji do obrotu giełdowego nastąpi w dniu 10 sierpnia 2006 pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. asymilacji wprowadzanych akcji z akcjami będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLATMSA00013”.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu