Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Raport bieżący 38/2006 z 14.08.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2006 roku została podpisana umowa na dostawę urządzeń telekomunikacyjnych z jednym z operatorów telefonii mobilnej, wartość umowy wynosi 4 mln zł i jest największą umową podpisaną w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość umów zawartych z tym operatorem w okresie 12 miesięcy przekroczyła 10% wysokości kapitału własnego i wynosi 12 mln zł.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent