Zawiązanie spółki Cineman sp. z o.o.

Raport bieżący 40/2006 z 21.08.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym została powołana spółka Cineman sp. z o.o. ATM S.A. w nowo powstałej spółce objęła 612 udziałów po 500 zł każdy udział, to jest za łączną kwotę 306 tys. zł, co stanowi 51% udział w kapitale zakładowym tej spółki. 49% udziałów objęła spółka Monolith Films sp. z o.o., posiadająca wiodącą rolę w dystrybucji aktualnych produkcji filmowych na terenie Polski.

Utworzenie spółki Cineman jest realizacją wcześniejszych zapowiedzi (raport bieżący nr 22/2006).
Celem powołania spółki jest szybkie wprowadzanie na rynek usług cyfrowej dystrybucji wysokiej jakości treści filmowych przez Internet. Monolith Films zapewni spółce dostęp do bazy największych aktualnych produkcji filmowych. ATM zapewni bezpieczny dostęp do treści filmowych operatorom telekomunikacyjnym, dostawcom Internetu oraz poprzez ich sieci wszystkim użytkownikom szerokopasmowych łączy internetowych.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 20% kapitału zakładowego Cineman sp. z o.o. (§ 2 ust. 5 Rozporządzenia MF z 19.10.2005 r.)
Nabycie udziałów zostało zrealizowane ze środków własnych Emitenta.
Nabyte udziały w Cineman sp. z o.o. dają 51% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Cineman sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem wyłącznie poprzez udziały objęte przez Emitenta.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu