Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 41/2006 z 25.08.2006

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 22.08.2006 r. roku dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego ATM S.A. za I półrocze 2006 roku oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2006 firmę BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisanej na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod pozycją 523.

Umowa z biegłym rewidentem będzie zawarta na jeden rok.

BDO Polska Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego dla ATM S.A. za I półrocze 2005 oraz badanie finansowe za rok 2005.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu