Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 45/2006 z 31.10.2006

Zarząd ATM S.A., działając na podstawie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w dniu 22.11.2006 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
2. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji;
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 15.11.2006 do godziny 16:00 złożą imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w pokoju 101 w godzinach 9:00—17:00.

W związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd ATM S.A. informuje, że proponowane zmiany obejmują dodanie po §6 Statutu nowego §6a w brzmieniu:

„§ 6a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 22 listopada 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 18.394.128 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością czterech piątych głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.”

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu