Nabycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący 46/2006 z 31.10.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2006 z dnia 24.10.2006 r., w dniu dzisiejszym ATM S.A. nabyła 400 udziałów spółki KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Zbywającymi udziały są osoby fizyczne, aktualni udziałowcy spółki KLK.

Udziały zostały zakupione za łączną kwotę 14.960.000 zł, a ich łączna wartość nominalna wynosi 240.000 zł. Zapłata za udziały nastąpi w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 6.754.440 zł zostanie zapłacona w gotówce w ciągu 14 dni od dnia nabycia udziałów, druga — po nowej emisji akcji ATM, poprzez wydanie zbywającym 68602 akcji nowej emisji. Do określenia parytetu akcji wydawanych jako druga część zapłaty przyjęto średnią z notowań akcji ATM na zamknięciu sesji w ciągu miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy inwestycyjnej. W przypadku nie dojścia emisji akcji do skutku do 31.03.2007 r., druga rata będzie zapłacona gotówką.

Pomiędzy zbywającymi udziały a Emitentem oraz jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie było jakichkolwiek powiązań.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za znaczące było przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nabycie udziałów nastąpiło w sposób wskazany powyżej, przy czym pierwsza rata zostanie sfinansowana krótkoterminowym kredytem pomostowym, który zostanie spłacony ze środków pozyskanych w wyniku emisji akcji.

Objęte udziały mają charakter lokaty długoterminowej, a udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki KLK wynosi 78,74 % oraz Emitent posiada 78,74 % głosów na jej zgromadzeniu wspólników.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu