Objęcie udziałów w spółce

Raport bieżący 47/2006 z 02.11.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka objęła 241 udziałów w kapitale zakładowym zależnej od siebie spółki ATM Services sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Udziały zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ATM Services sp. z o.o. i zostaną pokryte gotówką. Wartość nominalna każdego z objętych przez Spółkę udziałów wynosi 625 zł, zaś ich łączna wartość stanowi kwotę 150 625 zł. Nabycie udziałów nastąpiło ze środków własnych Spółki. Inwestycja w udziały spółki ma charakter długoterminowy.

Wielkość udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym ATM Services sp. z o.o. wynosi 60 %. Tyle samo wynosi liczba posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wiceprezes Zarządu ATM S.A. — Tadeusz Czichon z dniem dzisiejszym został odwołany z funkcji Prezesa ATM Services sp. z o.o. Na jego miejsce został powołany p. Michał Kasprzak. Po zmianie Zarządu w ATM Services sp. z o.o. nie ma żadnych powiązań pomiędzy ATM S.A. i ATM Services sp. z o.o. za wyjątkiem udziału kapitałowego ATM S.A. w spółce zależnej.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za znaczące było przekroczenie 20% kapitału zakładowego ATM Services sp. z o.o.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu