Objęcie udziałów w spółce

Raport bieżący 48/2006 z 13.11.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka objęła 5200 udziałów w kapitale zakładowym zależnej od siebie spółki ATM Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Udziały zostały objęte w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ATM Mobile sp. z o.o. i zostaną pokryte gotówką. Wartość nominalna każdego z objętych przez Spółkę udziałów wynosi 500 zł, zaś ich łączna wartość stanowi kwotę 2 600 000 zł. Nabycie udziałów nastąpiło ze środków własnych Spółki.

Inwestycja w udziały spółki ma charakter długoterminowy. Wniesione środki finansowe zostały w całości przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego w mPay S.A. z kwoty 1,4 mln zł do 4 mln zł. Podniesienie kapitału w mPay S.A. ma na celu dostarczenie spółce środków do rozpoczęcia komercyjnego świadczenia usług płatności mobilnych, a także spełnienia warunków finansowych niezbędnych do uzyskania statusu agenta rozliczeniowego.

Wielkość udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym ATM Mobile sp. z o.o. wynosi 57,66 %. Tyle samo wynosi liczba posiadanych głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Jedyne powiązania pomiędzy ATM S.A. i ATM Mobile sp. z o.o. polegają na udziale kapitałowym ATM S.A. w spółce zależnej oraz pełnieniu funkcji prezesa zarządu ATM Mobile sp. z o.o. przez wiceprezesa zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona.

Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za znaczące było przekroczenie 20% kapitału zakładowego ATM Mobile sp. z o.o.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu