Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 49/2006 z 14.11.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 listopada 2006 roku.

 

UCHWAŁA NR 5/2006
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 22 listopada 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 18.394.128 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością czterech piątych głosów oddanych, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zgodnie ze strategią rozwoju Spółki polegającej na konsolidacji spółek z sektora teleinformatycznego wokół ATM S.A., Zarząd przewiduje nabywanie większościowych udziałów w spółkach posiadających komplementarny w stosunku do ATM S.A. profil działalności. Zamierzeniem Zarządu jest identyfikacja takich spółek, które zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii po połączeniu działalności, posiadają pomyślne perspektywy rozwoju i można je nabyć za cenę nie przewyższającą aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora. Dążąc do podejmowania wyłącznie optymalnych decyzji, korzystnych dla obecnych akcjonariuszy ATM S.A., Zarząd przewiduje, że może to być proces długotrwały. Jednocześnie Zarząd nie chciałby dokonywać jednorazowej emisji akcji w celu pozyskania środków „na zapas”, bez potwierdzonego planu wszystkich możliwych akwizycji. Byłoby to postępowanie niezgodne z interesami aktualnych akcjonariuszy Spółki. Pozyskiwanie środków finansowych w kolejnych transzach w ramach kapitału docelowego pozwoli wykorzystać naturalny wzrost notowań akcji ATM S.A. w okresie aktualnego dynamicznego rozwoju Spółki i osiągania przez nią kolejnych sukcesów.
Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z udziałowcami/akcjonariuszami przejmowanych spółek, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy szczególnie dogodne warunki akwizycji mogą być osiągnięte poprzez emisję kierowaną do akcjonariuszy lub udziałowców zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.
Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie stosował następujące zasady:

emisja akcji kierowana do udziałowców/akcjonariuszy przejmowanych spółek z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie proponowana tylko w przypadku, gdy takie rozwiązanie będzie korzystne dla ATM S.A.; w takim przypadku zawsze jednak akcje będą obejmowane po cenie wynikającej z aktualnych notowań rynkowych akcji ATM S.A.,
w każdym innym przypadku emisja akcji będzie realizowana poprzez emisję publiczną, z uwzględnieniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionej deklaracji Zarządu i należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza ATM S.A., która — zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały — będzie udzielała zgody na każdą kolejną transzę podwyższenia kapitału, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Dodatkowo zgodę na wyłączenie lub ograniczenia prawa poboru akcji będzie podejmowała kwalifikowaną większością głosów.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 6a Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

UCHWAŁA NR 6/2006
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2006 roku

w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz ich dematerializacji

W związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.11.2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwala, co następuje:

§1

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym — rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 7/2006
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2006 roku

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 8/2006
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22.11.2006 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM S.A. podwyższa wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki o 500 zł miesięcznie, to jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z 6000 zł miesięcznie na 6500 zł miesięcznie, a pozostałym członkom RN z kwoty 3000 zł miesięcznie na 3500 zł miesięcznie. Łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wzrasta tym samym z 18000 zł miesięcznie do 20500 zł miesięcznie. Nowe wynagrodzenie przysługuje od stycznia 2007 roku.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Pliki do pobrania:
pdf Projekty uchwał na obrady WZS 22.11.2006 PDF (142.8 KB)